పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/153

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

144 ఆ 9 ధ కవి త రం గి శి esち。 సత్యమైనచో దేవ గాయలిచ్చిన యిరా బిరుదమునం దాతలకు పులక్ష ని మును గను పరప లేదనుట యే యుక్తముక డా! అందుచే ఆచాs్య వే కటకము - య్యగా కి సిద్ధాంతము న్యాయమై సిలునఁదగిన చే 2 í -* =حتمسختeuroتجم పెదకోమటి వేమహపాలుఁడు ఒంటి స్తంభము మేడ యొక టి కట్టించెననియు, నది యూకాలమునఁ | బజలచే నత్యద్భుతముగా ప్పకొనఁ బడుచుండెననియు, శీనాథుఁడు పస్తావవశమున నా మేడను గూర్చి దేవ రాయలసభలో ముచ్చటింపఁగా నట్టిది ఫ్రాన్సక్ష శ్రీః న్మిం పఁ శలం చి డా విని జూచి వచ్చుటకై దేవరాయలు కొందఱు పని వారలను గొండవీటికిఁ బంపెననియు నొక కధ లదు. ఈ వృత్తాంతము కొండవీటికై ఫియ్యతు వంగున్నది. అస్వాభావికములైన కొన్ని యద్భుతకథ లీవిషయమునఁ బ్రచారములో నున్నవి. అవి శృnగార శీనాథమునను నాంధులచరిత్రమున నుదాహృతములైనవి 巴9○さé) యద్భుతముల నటుcడ నిOడు. సౌధనిర్మాణము మాతను వాస్తవ మయినట్లు “మించికట్టి గృహ రాజు మేడఁ గొండ వీలు ** ఆను చాటు వును బట్టియు, శినా pుఁ:ు రచించిన ఫిరంగిపుర శాసనమందలి యీ కింది n_9వ శ్లోకమును బట్టి యు నిశ్చయింపచ్చును. “అశాంతం గృహ గాజసౌధ 窓)33 ల్లక్ష్మీకరాభ్యంతర కీడాంభోరు పాతాళ వృంతపవనప్రస్తార విస్తారి తెః నాయుం కేసగ వాసనాసు , చో యశ్యాచింతామణే స్టాగా చామతిదాన కేళిజచిత్రం స్వేదాంభ సాం జ~లకన్. ** ఈ శాసనము శా. శ. ౧ 3 3C) uš. శ. ౧రం డ్రా నాటిఁది. నాథపఁ డీయపురూప సౌధనిరాణవిషయమును దేవరాయల సన్ని ధిని జెప్పియుండెననియు, దేవరాయ ల సౌధనిరాణమునకు, గుతూ 53 o exce డయ్యెననుటయు స్వాభావికములు. కావున నంత వఱ కాకథను