పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/147

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

༣༽ ^ూ أسمه }T{ .3 :: جم ,fort ياسيي

  • * 气·、 - مصم

も大○下壱。ご. をつら3?ぶ * c & ం:క్ష ట్రి రెడ్డకును, を 13 భు ליג: * ו A. షో て緊3cXs. ○○交 - > 、 ā* で「○xoー 5. అయిపివ్స్ముట సామ్రా C , రాజ :గు పే-c : వ ; నా క్ష యి చెప్పి. నా కె." మొదటి వాcష్టు ఆయ శ్మాణా eسپحب ● _ *مہاسیمب*بچنے ఇ , ఆల్లా: స్త్రీ యందు , ఇః:క్షు, క్రౌండవీటి రెడ్డి గాజుల -- بگلیه تهیه - * :مسكه معجعطيص 三。 سید سه 雲下売。2r→、到 *、桑○むギ 巴うざすS、x-o డ్డికి ಹೌಪಿ-೩)ಹುನ వే వూoుకు 2 so سبستة

  1. wh _ ച് * o S-. حب۔ . ఆ భ్రా : కెడ్డి ని వేచూంబుజ శేవగా కెడ్డి, ఫ్లి దారెడ్డి, o میٹ-بی. جيمسم *w^ تاسیسسه
Gi ناگهسی، تهیه

ు రావులి:Xూపశిని Xగా కొఱకుచూ చి: డెప్పగో మనము ఫెలిసికొన వeసియున్నది పెదకోమటి వేవు భహసాలను 勢 శ. ౧రo o మొదలు ౧5_gం నరకు గాజ్యము చేసినట్లును, ぐごらざD కుమా గcడు గ్రాచ వేషా కు ౧ర_9ం మొదలు ౧ర_9ర వఱకు గ" రాజ్యముచేసియున్నవాడని చ° , ప్రో "కా గ్స లు నిర్ణయించియున్నాను. పైనఁ జెప్పిన థ సశ్యమయ్యెఁ ੇ) శీనాథుఁడు 3. જૈ ત૪૪ e o౧ర 95 ఇడుము లింగ భూపఃని జూచి యుండ న లయును. "రాజవు హేందవర రాజ్యమును గాటయ వేముఁడు (š 중 ○ご'○>盤る సంవత్సరమువఆకును బరిపాలించేననియు, నా తని తరువాత ౧క౧= మొదలు ౧క98 వరకు అల్లాడ రెడ్డి రాజమహేంద్రవర ప8 పాలకcడుగా నుండెననియు, అటుపిమ్మట నల్లాడ రెడ్డి క్రువూరు లైన వేమూరెడ్డి వీరభదా రెడ్డి అనువారలు రాజ్యమునకు వచ్చిరనియు, చరితకారులు నిర్ణయి. చియున్నారు.