పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/146

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5–3.5" t; నా గుఁ :ు 137 వ్రా - వ్పు లోని {Fని తె వుని కెమ్ జైప - నాచు ఎ-) すでに塗装○○c に°○2釜る

  • یاددا" ليتخي సర్వజ్ఞడగు నెవెనాయని cぶこう・ミ、すさ」○玉と223ce。 కవకాశమిచ్చెడి oocc*

نادي جـي S గాధ τός す窓もさ కల డ్స. బానివి KS- డ విమర్శించిచూచినిగాని, సిద్ధాంతిము నిర్బాధకము కాఁజాలదు. కావుని దానిని గూర్చి కూడ నిందుఁ జక్చించెను. ఇందుకొఱకు పాకకులు వంశవృక్షము నిక STక వూ- Qు చూడ వలసేయు న్నాది ఇంగు : వ తరములోని సి S X వునాయనికి, ఆ న హోత నాయఁడు వూ దానాయఁడు అను విరువురు కుమారులున్నాప. వారిలో ననహా త్రా నాయని శాఖను గూర్చి యి: తవజకుఁ జర్చించియున్నాగము. రెండవ కS వూరి రSC డైన వూ దావాయ విశాఖ గొ*c దుదను ౧ సూరానాయడు _9 పిన వేదగిరి 3 లింగ వునాయఁడు అనుమువ్వు రున్నారు ఇందులోఁ బిన వేదగిరిసి పెదకోమటి వేమభూపాలుఁడు చంపె ననియు, అప్పటికిఁ బం డెండేండ్ల వయసులో నున్న లింగ వునాయఁడు తరువాత నా *మటి వేమునిఁ జంపి యూతనిక్ష డ నుండెడి నంది కంతపోత రా” జను కరాని గొనిపోయెననియుఁ బెదకోమటి భూపాలుని కుమూరుఁ డైన రాచవేమభూపాలుఁడు, శీనాథ మహాకవిని, లింగమనాయనికడకుఁ బంపి యూకఠారిని దెప్పించెననియు నొకగాథ కలదు. ఈ కథ వెలు సోటివారి వంశావళి యను గుథములో నువ్నది. తెరములనుబట్టి చూచినచో లింగమనాయఁడును, రెండవ సర్వ సింగమనాయఁడును గూడ సమకాలికులవలెఁ గన్పట్టుచున్నారు. శీనాథుఁడు లింగభూపతి