పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/136

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

。臀 હજ ○Y”な كحياة معبد རྙིང་མ་སཱི་ a* : श्. * مكتبيعي" o :്. tu: #wi. 5 శ్లోకముల విరు ను దా:ూుప ఖైదు. నా - : స - చ : :ు నా ఓ Ts خميسم u க_: Hz. - 棗對# مطبیتی يحم يدعم يعيمي به اسم "م :keskk to# سامسسی : سه ماهه تا به ح می دستچی- تم ×○窓と به ت: క్రై సర సింగ వునాయనిం గా క్వాస కువ్వూ లున్న గ3 మcడిల . میام ○ بتلاج త్కా توسعه - ఇ. * 变 73 _ به جنس سم يتة -ూ వ్రే - ది - క్ర వు లో జిప్పి బడి మున్నది. _ ہنس ہے۔سم = F" . يو " به エイー一に ** ド。 - - - - -à * ? میچ ح -gچ ج ب -yم رہ کچ ‘‘ -Ty ബ് حييده عنها تنت به عه فة سیاسی * مریمیا -ج ۔ ہہ .* " یحیی فیدمی سب ... or 乙 سس سیستم اشت بينيَا تهمسـ ബ * $o భ్కో * കു تاسسس -് . ج تپه تسه ださ守き、ママさ、さ室零。す。たいモーでつた マート マーマーで幸 R: 23 -v *, دسم o, _.

  • -** ": متري ; ఆ ي “سه ** * *. *: ఇ్వ ۔یہ \ " اقت۔ ఆత్మా E కత్రివి గ్గ き なる。>>2ござ 、こ* ごミ さず、*、トム式によ、一
  • * سجعصب ہی سقتبہ 曙》 سامسسته ്r

F ییپيچ امام خمینی بهر ح= يعني يلي: __* گی؟ جسیسہی۔ با سر ستسبیح هاه "אי . ס هي هي క శ్ర్నాకు ఇవ రాజప్తి – జక్ష-రూ : చి కవు " క్రా : 3 : క్తః సాూజు ఘ S ప్తి3:ూ పలువు జై వంశి వృ ము." • జూపి యున్నాఁడను 3 నావసుధాక క - రచన వునా గ్రటి కీయాళ్లకు కుమారులలోను ముళ్లు కుమారులు యుక్తవయసు వచ్చిన న్సు వాగ్రిని నంచిన oog-a Šost శ్లోకములనుబట్టి యూహేంపఁ యున్నది. తక్కి-న మువు గుమి ౧ం-౧ సంవత్సెరముల లోపు ച് -8 تیم . - تیم ゴ、一sヨ _ حساسసత్య్ర చతుర గజం వితS గ్లెంనాపి పంచా, గదమే . 3>演 యత్పుతస్య కువూర దాచ యక్ష * ఖడ్గా గధా రాజతే

  • که مته ~ x’ మి పుతే : ਡੂਦ ఎుజ్జ స్తి పతిపక భూమి తయ రో

చిః 0త త్పవు దాః పణష్టతిలకా این

است మ,సంకె కాపి త్రా గ్ర ఫిలాల"కా $ssa Ş § పభస్యత్కు-చకుంకుమాః దిగళ న్నే తాంతకాలాంజనాః 35조_ ஆசி ー。 بیبی" ക് . --S ം്. اذا يك పరిపోషిణియస్య పుతెర త్నేదయితే వల్లభరాయపూర్ణచ ) సము చేతిసతాం పభావి శేమః కమలనామభివర్ధనంతుచిత్రమ్ 3 2. పుతైదన్యశ్చసనయై స్సోయంసిజ్ల మహీపతిః షడ్ళి పతిష్టామయతే స్వామిగా నాజైసుసంగతైః 3ూ రి) ● ۹دسسست سیاسی