పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/135

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

13°) چ۹ نه ای و چاچ دی ان تیم * య: నలంకార పాహి శ్వల కణ గ్రంథమును రచియించి యీస

  • > *ള്ള بيت لح సిX వు నాయనికే క్ప ప్తి యొసగెను. రసా వసుధాక్షర ముకూడ విశ్వే
    • "" ゴ - -سه ,"تيس * تتچی 寄ヘッ ざ三y tざ○ ごートに下乏 と ジ)○oo○ゼ) 。

పక " సే ) < :ు -ూ యు ఫ్లు "ప పండిక్తు కు : కవి యువ వున్దుకు సంది యము లేదు. బ°. శీ •. వీ కేక్ష లింగము పంతులుగారు, విశ్వేశ్వర S వీ ుడు లగ్లు వ్రావ తా - ముగొ*ని యువ బో శ్రావా యని యాస్థానపండితు ు పె ను వాసిన శ్రాసనము చెప్ప చున్నది. ఇతఁడు 2 వ తరము $ جستان లోని వాడైన ○* o ごまめのハぶ。 నాయని కాలమునాఁటికే, ට්ඨිද්ඝයි & యేండ్లు హ్చినవుపే కల వాఁడగువు. పదియ వ తరమునాఁటి కీప శ్వే శ్వరచందు: డున్నచో ౧రం సంవత్సరముల వయసునందుండి యుండ వలయును. ఇదియసంభనమొు. రెండనసర్వజ్ఞ సింగ వునాయఁడు పది యువతరము వాఁడు 7గా తొమ్మ వ తి " మునాఁడని యొుంచి నను, ఆప్ప కి విశ్వేశ్వ చ దుఁడు వూఎు సంనత్స: మి )కు మించిన వయసుకి ల వాఁడగును. ఇది యుకె పు భవమే. కావున విశ్వేశ్వ కవిచందుని రనాలంకార సాహిత్య లక్షణ గంథమును గృతినందినది పై నంశ 乞 བ..”། వృకములోని 2 వతిక మిలోనున్న సర్వజ్ఞసింగమ నాయఁ డే కాని యన్యుఁ డు కాఁడు కావ తరము గోనున్నను పదియ వ తరములో నున్నను రెండవ యనబొయ నాయని కుమూల కు cā న రెండవ به نام سیاست నాయకిని నాల కారసాహీత్యలక్షణ గంథమునకు మి సంబంధము తేదు రి నార్ణవసుధాకరమును రచింుంచిన యాూతఁడు పై వంశ వృక్

  • .

సర్వజ్ఞసింగమ ముగొ* జూపఁ బడిన 2 వ తరములోని సర్వజ్ఞసింగమనాయఁడే యుని యెల్లరు నంగీకరించుచున్నారు. ఇది నిర్వివాద విషయము. ఆందుచే నావిమయమును ధృవపజ చుచు రసార్థవ సుధాకరములోనికృత్యాది