పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/137

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

క్యా ూ న S* ఫ్రా : : పండ్ల ధాన 3F నా వసుధాకర రచన మునాఁటికి, సర జ్ఞ సింగమనాయనికి ご○ سيتين خليج దాదాప ఆువది స9వ స్పారము:ల వయసుండున తలంపవచ్చును. శీపింపచలస్వామివారి యాలయమునం దన పో శ్రానాయని بية" సుమారుఁడయిన సింగమనాయడు శా. శ. ౧3ంకా (అనఁగా క్రీ. శ. ౧ః కాూ) అగు కార్తిక శుక్ల పంచమి గురు వారమునాఁడు స్వామిని נ"טי", వాయించిన శిలా శాసన మొకటి యున్నది. అందువలన సే శాసనములోని సింగమ నాయఁడు 2 వ తరములోని సింగము నాయఁ డనుటకు సంశయింపఁ బని లేదు. 琵) శ. ౧ 3ూoa 3ూ 2 నడుగు S వ ప్తో ము లోని యగ హో క్రౌ నాయుళ్లు కాలధర్మము నొంది యుండు సిు. . ജ אר. יש לי ה o:Sיידי הד r:ఐవూ చానా యని భార్వ : سس - ఈసక్వజ్ఞసింగమనాయని కనిస్థపత్తుఁ డై 5 వూ దానా మిఁడు (మాధవశృపాలుఁడు) వాల్మీకి గా మాయణమునకు న్యాఖ్య గ్రి చించి యుbడె ను , ఈతని భార్యమైన יהודי סתo2)S , **כס ס55 ייסיס7 • ס గామ మున నౌక తాటాక్ష మును దవ్వించి దానికిఁ దన పెరుతో నాగసముద మును పేరుంచి యొక శిలా శాసనమును వాయించినది. ఆ శాసనము కూడ నీసందర్భమున నుపయోగపడునది కావున నందలిముఖ్యభాగ ముల నీకింద నిచ్చుచున్నాఁడను. ఇది పై రాచకొండకు త్తరమున నాగారమును గ్రామమునొద్ద సొKపము డ మును తటాకముపై న్నది.