పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/134

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

を3 ూfయం పెద్దనమం తినర్వ తనయః శీహాత కాజోన్యహం దేనా న్యాస్య వు;<rష న్రా - రచనా - సమ్యజ్ముదాచీ క్షత్ む 3) > ممهم 12; அ 乏 _穷 - ہسپ 3 с 3 ) 8.அ ఈ శాసనము శా. శ. ౧9Fూ క్రీ. శ. ౧32-సంవత్సరము నాఁటిది.) ఈ శాసనకర్తయైన మాధవనృపాలుగు (మాదానా యఁకు) పై వంశ سیاست بسسسسات نكسسسس వృక మునందలి యాజవతికములోని యూతఁడు. ఇతఁడు పై అనపోతా నాయనికిఁ దమ్ముఁడని ౧2 వ శ్లోకమందున్నది ఈ శాసనాంతమున వాలు చేసినయూతఁడు 3_g వ శ్లోకమున నుదాహృతుఁడైన ూత్రురా శ్రే. ఇతఁడే గౌరన మంత్రికి బెదతండి). ఈయన పోతనృపాలుని యునంత ర వూ తని పెద్దకుమారుడైన సింX ముసాయ<డు పభుత్వమునకు వచ్చెను. పై వంశ వృకములో 支送さ తరముందీతఁడు చూపఁబడియున్నాఁడు. ఇతఁడే సర్వజ్ఞసింగము బిరు దాంచితుఁడు. ఇతఁడే 'రసార్టవసుధాకర’ మును నలంకార గంధ మును, 'రత్నపాంచాలిక" యను సంస్కృతనాటకమును, వు ఆకి కొన్ని సంస్క-ృత గంథములను రచింుంచి పేరొందిన వాఁడు. కవిపం డితపోషకుఁడు. విశ్వేశ్వర కవిచంద్రుఁడు ' చమత్కారమంజరి"