పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/133

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

124 ఆ 9 ధ కవి తరం గి శి శీ గణపతయే నమః స్వస్తికీ మన్మహామండలేశ్వర, రాయ్చ R*య ^ వాళ, గజదళ విఫాళ, భుజబలభీము, ఖడ్లనారాయణ. సోమ కులపరశు కాము, సత్య హరిశ్చంద్ర, ధౌచగాంగేయు, అప్రతిహత పకాపోయ, సతత హేమాద్రిదాన నిర త్ర, దాచయసింగ భూపత్రి సుతుండైన మేదిసేరూపనా వాయణ, సింగమాంబా గర్భపుణ్యో దయ శేచర్ల వంశ దుగ్దాద్ధి సుధాక గుండైన శీ మాధవేందుండు చేన నగదశీణ ప్రాంతమందుల స్వనామాంకితమైన మూధవపురముందు సాజ్బ గా ప్తి పవిష్ణుండై శ్రీపర్వతోత్తర ద్వారమైన మహేశ్వర దేవర మంటపము మహచ్చిలా సమూహానను రమ్యముగా రచియిం పిJచి పద వాక్యపమాణజ్ఞలైన మాయి భట్టోపాధ్యాయులను తన్ని మి_త్తంబై శాసనంబు చెప్పమని పనిచినంద గు_క్త శాసనంబు. శేష్ణ Rు_ఙ3 గరిష్ణపుణ్యమహి ఫ్లూ నా చర్త వంత్తో "దధిః 2 费 6 تپه سی * * on to ఆస్మె న్వం శేతు సంభూత స్సంతాన స్స్వకామదః ;-- త శ్రాజవి జనానందీ శ్రేతా జవ్యేషు వైరిణామ్ విక్రమే విజయీకారో వీరో వేన్న మహీపతిః ○○ తస్మా బావిక భూ జగణ్యమహిమా బోణీభృతా మగణీ శ్రీమాన్ దాచయనాయకో నిజయశో నిరం. ధీ తాళాంతరః ξΤΣΩ ఆభూత్తస్మా దుగ్రపతి మరిఫరాజద్విఘటీ * * * * జXతివిజoూ సింగ నృపతిః ౧ర పుత్ర స్తస్య నృసింహస్య భాత్రి సుతామవి కమః ఆమితౌ మతిమోరాశ్మితో) వూధ పనాయకః oëఅనుజో మనుజేంద్రస్య దనుజా రాతిసంపదః ఆన్నపోతమహీశస్య సన్న తారి మహీపతేః -ణ 2 డంత్యశార-శశాబ్ద శాలిని ೩ ವ ನಶೆ ఫాల్గనే సూకే చాచయసింగభూపతిసుత శీ మాధవో భూధవః