పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/132

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

మూతమును ○○をっocこざにす。ま。 * باقی : ت: ، به S*లు శాసనక చ యివ్ర పకపకై పండితుఁ గాకై న కాx వ్రా 3 ఆడ చి శాస ず گئیه に× ను K > చి マ య 5ను S ‘ෆි కాంతి మున వాణా యుద్ర బడి

și to w. శిసింగభూపాల పూరా S מ"ר) చల ప° గాక గేr . . . క్షేప వూంబికా కల్పష సూన గుచే N న . . . శీయనపోతభూపాలేన సతతసన్నిధీకృత కళ్యాణ నారాయణస్య వసం తోత్సవ -- భారడ్వాజాన్వయ పరిపూర్ణ త్నాక కస్య గురువిశ్వే శ్వ కవి చం దస్య పియశిష్యో నాగనాథ కవిః . "ई7, ** 。 ്. - దీనినిబట్టి నా X నా గ్గ కవి విశ్వేశ్వ కి విచంద్రుని శిష్యుఁడైన ಲ್ಜನಿು విశ్వ్వేకవిచం దుఁడు, అ: పోతానాయని యాస్థానపండితుఁ డై వట్లను స్పష్టమగుచున్నది. ఈగురుశిష్యులిరువురును గూడ పదు .ெ ') నాల్గవశతాబ్ది యత్తరార్ధమున నున్న వారని అయ్యనవోలు శౌసనము నందీయఁ బడిన కాలమును బట్టి విదితి ముగుచున్నది. _: మా డా నా య ని ఉ వూ మ హే శ్వ ర శా స న ము : క్ర యునపో తానాయని తమ్ముడైన వూ దానాయుని శాసన మొకటి మహబూబు నగర జిల్లా అవార వాది తాలూకాలోఁ జేరి శీకై లోత్త. ర ద్వారమైన ఉమూవు హేశ్వరములో నున్నది. దానివలనఁ ه గూడ సీ యనపోతానాయని కాలము నిర్ధారణము కాగలదు. గంధ విస్తర భీతిచే నందుండి యవసరమైన భాగములను మూతమే యీకిందనిచ్చెదను.