పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

శీ) నా భుఁ డు 95 ఇవిశి పభాకర శాస్తు లుగాకి వాక్యములు. కోరుమిల్లి శాసనము р 5.فيييتية నందలి పెన్హోక్ష ము వు బట్రి హరి మౌ రాంబ 色) نایتخت: டெ (*) కాటయ రెడ్డియని వీరభద حصيبة مع هسن రావుగారు ను వీరేశలింగముగారును దలంచియుండగా శా بهایی عباسی స్చేS లిS هم گسس వారు హరిహరాంబ భర్త అల్లాడ వేమారెడ్డియనియు పrt : వూ ఝ "రా" & యలయల్లుఁడు కాటయ వేము:డనియు キyマシ交。3-eでア丈5っさ 3r・8;5でですロO r+ المجي مخصصة پایه ای-سیاسی ஆ حم 20S やうごマを下さ姿reで発 సెcశ్రా కైన 35యు చి యించినా రు. హ8 ്; حسي ==్కూ 3 * مقدمہٴ హనాంబ భర్త అల్లాడ వేమా రెడ్డి యనుమాట నిశ్చయమే కావికాలయ يحسم گسسته ؟Aن వేముఁడు హరిహర రాయల యల్లు:డగుట మాత్రిమ వాస్త్రవము కాదు. శాసనా కు రవాయిలను సవరించుటకు శీ శాస్త్రలు వారు చెప్పిన కాణములు రెండు. మొదటిది. ఈవివాహమువలన వీరభ దారెడ్డికి ٤۔منہا G అనితల్లి తల్లివావియగుట. రెండవది కాటయ వేమునకుఁ గాటయ యను తనయుఁడున్నట్లాధారము గన్పడక పోవుట. శాసనా కరములను సవరించుట కీ రెండును తగిన కారణములు కావని నాయుద్దేశము. వీర భదా రెడ్డికి అనితల్లియెట్లును దల్లివావియే మైనదని పైన వాసియుం టిది. శాస్తులుగారుచేసిన మార్పుమూలమున అల్లాడ వేమారెడ్డికి హరివారాంబకూడదల్లి వావియైనది. యెట్లందు రాశీ కాటయ వేముఁడును చోడభీమలింగమొను, పినతం!డి పెదతండ్రుల కుమార్తెల భర్తలు. కాగా వీరిరువుగు తోడియల్లుండు. ఇందులో భీమలింగముకుమార్తె వేవూంబ, అల్లాడ వేమారెడ్డికిఁ దల్లి, కాటయ వేమునికి హరిహరాంబ కుమార్తెయైనచో, నల్లాడ వేమారెడ్డికి, ఆమెపినతిల్లియగునుగదా! వీర భదా రెడ్డి కనితిల్లి కాని వావియైనదని శాసనాకరములను సవరించి నందువలనఁ బ) యోజనము లేక పోఁగా నిఁకనొకయసంగతమైన బాంధ వ్య మేర్పడుచున్నది. కావునసీవూర్పు ఆనవసరము. హరిహరాంబ, కాటయ వేమునికువూరుఁడైన కాటయకుఁ గుమార్నెయని యంగీకరించి నప్ప డీయసంగతమైన వావియుండదు. కానియిగాపకములోనే యసం X తమైన వావియున్నదని శీ)శాస్త్రలు వారియు ద్దేశము. ఇందెంత వఱ