పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/103

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

94 ఆంధి)కవితిర ంగీణి నెఱుఁగుదుము, కాటయ వేమారెడ్డి తనయల్లునియన్నకుఁ దనకొడుకు కూతునిచ్చి వివాహము చేసిన వాఁడగును. ఇట్టిది యొక్క_డ నేని సం గతముగా నుండునా ! అనితల్లికి మేనని"డలగు హరిహరాంబ బోడి కోడలయిట్లు, ఆల్లయ వేముని సంబంధమును బట్టి వూడc7గా నని తల్లి ఫీ భ దా రెడ్డికిఁ బినతల్లి యగును. తల్లి వరుస తలఁపరాదందురు. ఈశ్లోక్ష Q ^r ^^} ౧గి بس۔" 変o○5 యసం గతముగా నున్నది s , ... • * * * * * 'కాటయ వేమునకుఁ గాటయయను కొవూరుఁడున్నట్లుగా నే శా సనా వుందు c గాని యేగcథమందుఁగాని గ్రాన రాదు. ఆ వ్రcడే వెూ బాల్య మున నే చనిపోయి యుండవచ్చు ననులకును గుదరదు. ఆతఁడు హరి వూర రాయని యల్లుఁడట ! హరి హ రాంబయనుకూఁతునుగ నెనఁట . . . ఈశ్లోకమున నొక చిన్న తప్పిదము దొరలినదిని నేనుదలంచుచున్నాను. ఆది శాసనము చెక్కు-వారివలనఁ గాని దానిని జదివి వాసిన వారివలనఁ పస కించియుండును. శ్లోకమందలి పథమచరణ విూక్రింది విధ סייזל మున నుండఁ దగును. 'పుతీం కాటయ వేమయ క్షితిపతేః పౌత్తీంచకాటపభో” హరిహర రాయని యల్లుఁడే కాటయ వేమనయని దీనివలన నేర్పడును. హరిహరాంబ కాటయ పౌతి, కాటయ వేమునిపతియగును. కాటయ వేముని వంశ కవుమిది శ్లో నస్తాకాటయ శౌ రే: పౌతోమారస్య కాటనృపసూనుః వీరాన్ని పోతనృపతే క్డామా తాజయతి వేమభూపాల: కాటయ వేముఁడు తనకుమార్తెల నిద్దఆను వేమవీరభదా రెడ్లకిచ్చి పెండ్లి చేసెను. అక్కచెల్లెండ నన్నదమ్ములకిచ్చి వివాహము చేయఁ గూడదను నా క్షేప మున్నది. దానికిఁదగిన సమాధానముకూడ నున్నది. ఒక్క-తల్లికడు పునఁ బుట్టిన యక్క-సెల్లెండ నొక్క-తల్లిక aుపునఁబుట్టినయన్నదమ్ముల కిచ్చి పెండ్లి చేయరాదుగాని వైమాతేయతయున్నప్పడది తప్పకాదు”