పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/105

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

3r; ఆంధ)కవితరంగిణి క సంగతిమున్నదో పరిశీలింతము. “కాటయవేమా రెడ్డి తనయల్లని వూ-ూు వ డికోడe;యినటు కాదా ?” అని శీశాస్తు లు గారు పశ్నిం thr بسیجه -...هیه చుచున్నారు. ఇం దసంగత మేమియున్నది ? అవి తల్లికి మేనకోడల యి < హ హ రాంబ వా వికి వీర భ డారెడ్డిని అల్లయ వేమునకుఁ గూడ 3. మేన నాగోడ శ్రేయగును" దా! మేన సోడలిని పరిణయమూడు బుడో ప మ శ్రేగు. ఇట్లో వివాహములు లొకి ములో విశేషముగ జరుగుచున్నవి. ثبع۔ & ఈనం - మ: అస్తిల్లిపరిణయము మొుందు జ5 గెూ ? హరిహ sury -o-o: రాంబ పరెణయము ఎ oదు జ** గా యను పశ్నను.దయించుచున్నది. ఆ తఖి వివాహ మేు మొదట జగెనం కు మేని యది సంగ తమైన ریسم .e - * چ تجمه حماس گسسس నావి యే యు యూ టేపణ మొcడదు. ఇక హ హ గాంబ వివాహము بسته ముందు జరిగిన : మన పుడి మీ భ1 దా గెడ్డికే ఆని లై పినతి లి వావిలో

  • میسا ○ rv) r ur)

నుండి యసంగతమగును. కాటయ వేముని కసితల్లి పు ತ್ರಿ), వూ హూ まる రాంబపౌ_త్తి. పౌత్తికంటెఁ బుత్తి పెద్దదగుట సామాన్యధర్మము. 2 Q ۳- بسیجیاچ-تی- * تگیس- مساس పెద్ద దానికి వివా హి ము చేయకుండఁ బిన్న దాస్ కిఁ బరిణయము ఔు పరు. కావున సనిత ఏ వా" హ మే ముందు జగినదని తలంపవచ్చును

Č ੱਖr; అనితల్లివివాహము కాటయ వేముని జీవితకాలములో జరిగి యుండునని పైనఁ జెప్పియుంటిని. హరిహరాంబను తనకు వూరుఁడైన వేమారెడ్డికిప్పించి యావివాహమును ఆల్లాడ రెడ్డి చేయించెనది పైల్లో నమ లోని ‘హరిహరాం గాంచారు వు గా హయ త్పాశౌ వేమము $ *、*。皇?? •. كي * :് ഇക് హీశ మల్లనృపతి” ఆను వాక్యములవలన స్పష్టమగుచున్నది. ఇట్టి యర్థమిచ్చు వాక్యములు అనితల్లి కలువ నేరు శాసనమున లేవు. కావున ననితల్లివివాహ మే ముందు జరిగినదనియు నందు చే హరిహరాంబ వేవూ Tడ్లదాంపత్య మూలమునఁ గొత్తగా నని తల్లి వీరభద్రుల నడుమ అల్లివావియేర్పడదనియు నందు చే శ్లోకమునందలి యకరములను సవ