పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

20

శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యమునాకు నీకును భేదంబు లేకయుంట
వేదములు బల్కు చుండును వేయునేల ? 77

అయినను మంత్రకోటులు మహాగమ జాలము కల్పసూత్రమున్
ప్రియమున నీకుఁ జెప్పుటయు ప్రేయసి ! లోకహితంబుఁగోరి యి
మ్మెయి మన కీ జగంబునకు మేలొనగూర్చుటె కార్య మెంతయున్‌
నయగతి నొండుకార్యము గనంబడునే మన కెంచి చూడఁగన్‌. 78

అట్లుగావున నీ త్రికూటాద్రిమీఁద
దక్షిణామూర్తి రూపంబు దాల్చి నేను
జగము రక్షింప నిలిచిన సరణి నీకుఁ
దెలియఁ జెప్పెద విను హిమాచలతనూజ. 79

కలదొక్క తత్త్వంబు ఘన సచ్చిదానంద
           మద్వైత మమల మనామయంబు
పరమాత్మ యదియ తా పరమశివుండనఁబడు
           వీతఁడె స్వశక్తియై యలరు మాయ
చే గూడికొని సదాశివుఁడన విలసిల్లె
           నా సదాశివమూర్తి కాత్మశక్తి
వరభోగమునకు భవానియై పురుషార్థ
          నటనకు విష్ణువై చటుల కోప

మునకు కాళి యాయోధనంబునకు దుర్గ
యగుచు విలసిల్లె పురుష శక్త్యాత్ముఁడైన
విష్ణుదేవుని నాభి న వ్విధి జనించె
విధికి దక్షుండు జనియించెఁ బృథుల బలుఁడు. 80

ఆ దక్షుఁడు నిజ జనకుని
వేదమయుని విధినిఁజూచి వినుతించి మహా