పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ప్రథమాశ్వాసము

19సాలోక్యము సామీప్యము
చాలగ సారూప్యపదము సాయుజ్యంబున్
మేలొదవ నొసంగు శివుఁ డా
శైలంబున నిల్చి భక్త సంఘము బ్రోచున్. 72

ఆ కలధౌత శైల శిఖరాగ్రమునన్ నవరత్న నూత్న సు
శ్రీ కమనీయ సౌధమున శ్రీపతి వాక్పతి ముఖ్యదేవతా
నీక కిరీట కోటి తట నిష్ఠిత పద్యుగళుండు శర్వుఁ డి
చ్ఛాకలితాకృతిన్‌ గొలువుశాల వసించె జగద్ధితంబుగన్‌. 73

ఆ సమయంబునన్‌ హిమధరాత్మజ శంకరుఁజేరి మ్రొక్కి యు
ల్లాసముతోడ నిట్లనియె రాజకిరీట మహేశ చిద్వియ
ద్వాస నిరీశ దేవ యపవర్గము నప్పుడె యిచ్చు తావకా
వాస మహాస్థలంబులు భవద్వచనంబున వింటి నెంతయున్‌. 74

ఇపు డెంతే విన నిచ్చ వుట్టెడిని కోటీశ స్థలాద్రీంద్ర స
ద్విపు లైశ్వర్య మహత్త్వ మీశుఁడిటకున్‌ విచ్చేయుటల్‌ తన్మహా
విపినస్థాద్భుతముల్‌ దదుద్బవము తద్విజ్ఞానమున్‌ సర్వమున్‌
గృపతోఁ జెప్పగదయ్య జన్మమరణక్లేశాపహారంబుగన్‌. 75

అన విని శంకరుఁ డిట్లను
వనజేక్షణ నీవుసేయు ప్రశ్న దలంపన్
జనహితము కొఱకు గాకను
వినవలెనే నీవు బ్రహ్మవిద్యవు గావే. 76

నేను నిర్గుణ తత్వంబ నిశ్చయముగ
నీవు మచ్ఛక్తి వౌటయు నిక్క మరయ