పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/34

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ప్ర థ మా శ్వా స ము

5వీరమరాజ కీర్తిముఖ విక్రమ భవ్యతరంగరాజమున్
బోరన వైరిభోగి ఘనభోగములం గడు వ్రచ్చి హ్రాదినిన్
భూరి దృఢాప్తిచే గెలిచెఁ బొందుగఁ దద్రిపుజానుగుప్త వి
స్తార సుభద్రధా వసుధ జాల హరించే విచిత్రవై ఖరిన్ . (?) 18

ఆరమ్య గుణాస్పదుని కు
మారుఁడు సౌందర్యమునకు మారుఁడు శౌర్యో
దార కుమారుం డతిసుకు
మారుఁడు చినకొప్పరాజు మహి నొప్పారెన్.19

నిస్తుల వీరతా విస్తార సార ల
          ఘూకృతాఖిల కులక్షోణిధరుఁడు
సాతత్య దానధారాతతవాహినీ
          పరిరంభకోత్సాహభరిత వార్ధి
శరదభ్ర విభ్రమ స్సద్యశః కర్పూర
          పేటీ భవదజాండ కోటరుండు
హవ్యవాహార్పిత హవ్యతర్పిత ధాతృ
          హరిహరా ఖండలాద్యమరవరుఁడు

నగుచు జిన కొప్పరాజొప్పు ననుపమేయుఁ
డురు గిరిక్షోణి నాయక గురుదయా ప్ర
లబ్ధ ఘోటక హాటక లలిత [1]ఛత్ర
చామరాందోళికాదిక సంపదలను. 20

అట్టి మహానుభావ జననాస్పదమై సుయశోభివృద్ధికిం
బట్టయి కొప్పరాజు సచివాగ్రణిపేరఁ బ్రసిద్ధిగాంచి యు
న్నట్టి తదీయవంశమున నద్భుత శైవరహస్యకోవిదుల్
పుట్టిరి మెట్ట వేంకటయ ముఖ్యు లనేకులు లోకమెన్నఁగన్ .21

  1. సంధి చింత్యము