పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/97

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

80

శృంగారనైషధము


వ.

అఖిలభూతాంతర్వర్తనంబుల నెఱంగెడుమీకు నెఱుంగంబడనియర్థంబునుం గలదె! యట్టిమీ రివ్విధంబు నానతిచ్చిన నేమి యనంగలదు? ఏ నయ్యంగనం గోరి వరియింపం బోవుచున్నాఁడ, నమ్మచ్చకంటికిం గుంటెనతనం బెట్లు సేయ నేర్తు? విరహవేదనాదోదూయమానమానసుండ నైనయేను మీరహస్యం బెట్లు రక్షింపనోపుదు? మనోరథపరంపరాసుధారసంబునఁ బరవశుండనైనననాకు భావగోపనం బెట్లు సిద్ధించు? వివిధరక్షాధికృతపాలితంబు లైనరాజశుద్ధాంతభవనకక్ష్యాంతరంబు లేప్రకారంబునం బ్రవేశింతుఁ? బెద్దకాలంబుననుండియు నాయందు వినుకలి దద్ధయుం గలిగియున్న యమ్ముద్దియతో మీప్రసంగం బెబ్భంగిఁ జేయుదుఁ? గావున హాస్యకారణంబగునిక్కార్యంబునకు నన్ను భారకుం జేయకుం డని పలికిన.

66


క.

మేలపుమైవడి నగవున
వేలుపులం దోడివారి నీక్షించి మహీ
పాలునితో నిట్లనియెను
బౌలోమీవల్లభుండు ప్రస్ఫుటఫణితిన్.

67


సీ.

ఈమాట లాడకు మిందువంశవతంస!
        యాడి తప్పఁగవచ్చు నయ్య నీకు?
క్షణభంగురం బైనసంసారమునకుఁ గా
        ధర్మంబుఁ గీర్తియుఁ దగునె విడువ?
నన్వయంబున కాది యగుచందురుఁడువోలె
        నకట కళంకి వేలయ్యె దీవు?