పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/98

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

81


చిరకాలమున నుపార్జింపఁబడ్డప్రసిద్ధి
        నేగిఁ బొందఁగ నుపేక్షింపవలదు


తే.

పరుస నైనచింతామణిఁ బసర మైన
కామధేనువు మ్రానైనకల్పకంబు
నడిగి వైఫల్యమును బొంద రర్థిజనులు
మిన్నకయ పోదుమే యేము మిమ్ము నడిగి?

68


చ.

అసదృశదానవైభవమహాగుణధన్యుని నిన్ను దేవతా
విసరము యాచకత్వమున వేఁడఁగ వచ్చుట కారణంబుగాఁ
బ్రసవవికాసమాత్రమునఁ బాండురభావము నొందుఁగాక యా
కసము యశోవిహీన మగుఁ గల్పమహీరుహపంచకంబుచేన్.

69


ఉ.

'అక్షరముల్ పఠించుసమయంబునఁ బాఠము సేయఁ డయ్యెనో?
వీక్షితవర్ణమధ్యమున విస్మృతిఁ బొందెనొ’ యంచు నర్థు లు
త్ప్రేక్ష యొనర్తు రీక్రియ నభీష్టఫలప్రతిపాదనక్రియా
దక్షుని నిన్నుఁగూర్చినయధర్మవికారమున న్నకారమున్.

70


శా.

ఈయర్థంబు ఘటింపవన్న! సృప! నీ కెంతేనిమే లయ్యెడున్
మాయాశీర్వచనంబులుం ద్రిజగతీమధ్యంబున న్నీయశ
శ్ఛాయామండల మిందుకుందకుముదస్వచ్ఛంబు సంధించుసం
ధాయుక్తిన్ సితపీతరోహితహరిద్వర్ణోపసంహారమున్.

71


చ.

వసుమతి వేయుపాదములవానికిఁ బుట్టినచాయపట్టికిన్
విసవిసగాదు కాలొకటి నిత్యము తండ్రి సుతుండు వోలఁగాఁ
బొసఁగదె దీని కుత్తరము వో యిది నీ ప్రకటప్రతాపముం
గసమస దాఁటఁబోయి యతిఖంజత నొందె సహస్రపాదుఁడున్.

72


వ.

అని యప్పుడు.

73