పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

79

తృతీయాశ్వాసము


లింతకల్యాణకర మౌనె యీదినంబు!
కౌతుకం బార దర్శింప గంటి మిమ్ము.

60


చ.

నలువు దలిర్ప సర్వసహనవ్రతజన్మము లైనకర్మముల్
ఫలితము లయ్యెఁ గావలయు భాగ్యము పెంపున భూతధాత్రికిన్
లలితము లైనపాదకమలంబుల నర్చన మాచరింపగాఁ
దలఁతురె వేల్పులార! ప్రమదంబున మీ రటు గాక తక్కినన్?

61


వ.

నాయందు మీ రపేక్షించిన ప్రయోజనం బానతిండు, ప్రాణంబైనను ప్రాణాధికంబైనను నవి యెట్టిపదార్థంబైన నిచ్చెద నని నిర్విశంకంబుగాఁ బలికినయుర్వీశ్వరునకు గీర్వాణవల్లభుం డిట్లనియె.

62


ఉ.

ఓమిహికాంశువంశకలశోదధికౌస్తుభరత్న! భూపతి
గ్రామణి యస్మదీయ మగుకాంక్షితమున్ విను భీమపుత్రిపైఁ
గామన సేసి వచ్చితిమి గమ్ము సహాయము మాకు నిక్కపుం
ప్రేమయు భక్తియుం గృపయుఁ బెంపుగఁ జేయుము దూతకృత్యమున్.

63


వ.

భూమండలంబున రాజనందను లెందఱు లేరు? వారివలనం బ్రయోజనం బేమి? దక్కినగ్రహంబులు గ్రహరాజుం బోలనేర్చునే! యగాధగుణాంభోధి వగునీవు సహాయంబుగా మాకు సాధింపరానికార్యంబుం గలదే! యని పలికిన.

64


తే.

బలనిషూదను కపటంపుభాషణములు
విని నృపాలుండు పలికెఁ దద్విధమ కాఁగఁ
గుటిలబుద్ధుల గెలువంగఁ గుటిలమతియ
యర్హమగుఁగాని నీతి గా దార్జవంబు.

65