పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/94

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

77


తే.

అర్థి యనుపేరు చెవిసోకినంతమాత్ర
జాదుకోఁ బులకించె నజ్జనవిభుండు
ప్రావృషేణ్యపయోధరప్రభవ మైన
గాలి ననిచిననీపవృక్షంబువోలె.

48


వ.

ఇట్లు సంతసిల్లి భూవల్లభుం డంతర్గతంబున.

49


క.

త్రిదశులకును దుర్లభమై
మదధీనం బయిన యట్టిమంచిపదార్థం
బది యెట్టిదొక్కొ! వేగమ
యొదవునొకో యడిగినపుడ యుచితంబునకున్.

50


తే.

అడిగినప్పుడ యిత్తు నేఁ బ్రాణమైన
నర్థిమాత్రంబువకు వేడ్క యతిశయిల్ల
నట్టియే నింద్రునంతవాఁ డాసపడిన
నకట! యేమిచ్చి పరితోష మందువాఁడ!

51


క.

ప్రాణంబుకంటె భీమ
క్షోణీపతనూజమీఁదఁ గూర్మి గలదు గీ
ర్వాణాదీశ్వరుఁ డయ్యలి
వేణిన్ మదిఁ గోరె నేని వేగమ యిత్తున్.

52


తే.

ఎద్దియొకొ వీరియభిలాష మెఱుఁగుభంగి?
నడుగకయ మున్న యీవి భాగ్యంబుగాదె?
వైంఛ నెఱిఁగియు నర్థార్థివచనదైన్య
మాత్మ సహియింపఁజాలువాఁ డధమదాత.

53


చ.

[1]కటికతనంబు మాన్చి చటుకాకువిడంబముఁ గూర్చిలజ్జ సం
కటపడఁజేసి యర్థిఁ గడుఁ గాఱియ పెట్టినపాతకంబు న

  1. ‘కటికతనంబుఁ బూని' అని పా