పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/93

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

76

శృంగారనైషధము


వ.

ఇవ్విధంబున రథంబు డిగ్గి మూర్తం బైనరామణీయకగుణాద్వయవాదంబునుం బోనియమ్మేదినీరమణుండు సుత్రామాదివిబుధరాజచయంబునకు నభివాదనం బాచరించి ప్రాంజలియై పార్శ్వంబున నిలిచి యుండె, నయ్యమృతాశు లతనిం జూచి దమయంతీనిరాశంబు లైనయాశయంబులతోఁ బరస్పరముఖావలోకనంబులు చేసి, రప్పుడు వంచనాకపటనాటకసూత్రధారుం డైనశునాసీరుం డానృపకుమారున కిట్లనియె.

45


ఇంద్రాదులు దమయంతికడకు నలుని దూతఁగా బంపుట

సీ.

అన్న! యెవ్వరివాఁడవయ్య! సేమమే నీకు?
        నైషధుం డనుబుద్ధి నాకుఁ బొడమె
గారాపుఁజెలికాఁడు వీరసేనుఁడు మాకు
        నాతనిరేఖ నీయందుఁ దోచె
నేమికార్యముఁ గోరి యెటు పోవుచున్నాఁడ?
        వెపుడు నీచారిత్ర మేము విందు
మెఱుఁగుదో నీవు మ మ్మిందఱ లెస్సగా?
        నెఱుఁగకుండిన నేమి? యెఱిఁగికొనుము


తే.

దండపాణి యితం డనలుం డతండు
వరుణుఁ డితఁ డేను నిర్జరవల్లభుండ,
బిండితార్థంబు విను మేల పెక్కుమాట?
లర్థులై వచ్చితిమి మము నాదరింపు.

46


వ.

ముహూర్తమాత్రంబున మార్గఖేదం బపనయించి కార్యనివేదనం బొనర్చెద మని పలికి యభిధాకుశలుం డైనయవ్విబుధనాయకుం డూరకుండిన.

47