పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

70

శృంగారనైషధము


చ.

కొలకొలమంచు నుండు సితకోకనదప్రభవప్రసూత! నా
కొలు విది తొంటినాఁ డతిథికోటులసందడి నిప్పు డెంతయుం
బలపల నయ్యె బందుగులు పల్మఱుఁ గైకొని రాకయున్కి నా
కలిమి నిజోదరైకభృతికార్యకదర్యతఁ జిన్నవోయెడున్.

13


చ.

వదలక పూర్వపుణ్యవిభవవ్యయహేతువు లౌట సంపదల్
మదిఁ దలఁపంగ నాపదలు మాన్యసుహృజ్జనబంధుకోటికిన్
హదనున మేలు సేఁత చతురాననసంభవ! శాస్త్రపద్ధతిం
దదుచిత మైనశాంతికవిధానము నిక్క మెఱుంగవచ్చినన్.

14


వ.

కావున నఘమర్షణఋక్కులంబోలు నీవాక్కుల మత్సంశయాఘం బపనయింపు మని సహస్రాక్షుండు నిజచక్షుస్సహస్రంబు తనముఖంబున నిల్పి యూరకున్న నారదుండు పాకశాసనువినయపరిపాకంబునకు మనంబునం బరితోషంబు నొందుచు నిట్లనియె.

15


తే.

అతిథిబాంధవసంభావనాభిలాష
గర్భ మగునీదువాక్యసందర్భమునకు
సంతసం బయ్యె సురరాజ! సాదు సాదు!
సార్వకాలంబు నీవ యిజ్జగము లేలు.

16


వ.

నాకభువనంబునకు రాజలోకంబు భూలోకంబుననుండి రాకుండుటకుం గారణంబు వినుము.

17


నారదుఁ డింద్రునకు దమయంతీస్వయంవరము దెల్పుట

మ.

ఒకరత్నంబు విదర్భదేశమునయం దుద్భూతమై పార్థివ
పకరంబున్ శ్రమియించుచున్నయది సౌభాగ్యప్రభానిత్యల
క్ష్మికి సంకేతనివాసమై మదననిస్త్రింశంబు నా భీమక
న్యక నాఁగా దమయంతి నాఁ గలుగు పర్యాయాభిధానంబులన్.

18