పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

69


లాచరించి, యిష్టగోష్ఠీనినోదంబున గొంతప్రొద్దు నడపి ప్రసంగవశంబున.

7


తే.

అనఘ! జగములఁ గల్గువృత్తాంత మెల్లఁ
దెలియఁగా నీకుఁ గరతలామలక నుగుచు
గారణం బేమి నడిమిలోకముననుండి
నరపతులు రారు మునువోలె నాకమునకు?

8


క.

రా రిపు డిచ్చోటికి నసి
ధారామార్గమున ధరణిధవు లెవ్వారున్;
నారద! సృపవంశంబున
వీరకరీరంబు లుద్భవింపవె ధరణిన్!

9


ఉ.

ఏలొకొ మాగృహంబునకు నిప్పుడు రారు మునీంద్ర! భద్రశుం
డాలసమాను లైననరనాథతనూజులు మోముఁదమ్ములన్
వాలికపోటుగంట్లు చెలువంబు గవింపగఁ బేరురంబులం
గ్రాలఁగ లీలమై దివిజకాంతలు వైచినపుష్పమాలికల్.

10


చ.

అతినిశితాసిధార సమరాంగణభూములఁ ద్రెళ్ళి శోణిత
స్రుతిఁ గడుఁజుల్కనై యెగసి సూర్యపథంబున నేఁగుదెంచుచో
గతిఁ గయికొండ్రు లాఘవము గాంతురు మాభువనంబునందుఁ దా
రతిథి సమర్చనాప్రభవ మైనగురుత్వము పార్థివోత్తముల్.

11


క.

అభిముఖులై యేలొకొ నా
సభ కిప్పుడు రారు నృపతిసత్తము లనఘా!
యభిశాప మొనర్పరుగా
త్రిభువనసంస్తుత్య! నాదు దెస నరనాథుల్?

12