పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

71


తే.

ప్రతిముహూర్తంబు మదనసౌభాగ్యరేఖ
యౌవనముతోడఁ బెరుఁగు నాయలరుఁబోణి
ధరణియం దొక్కరాజనందనునిమీఁద
నిలిపె నఁట బయల్ వోకుండ నెమ్మనంబు.

19


వ.

పురాకృతసంభవం బైనభాగ్యంబునకుఁ దానకంబైన యమ్మానవేంద్రుం డెవ్వండొకోయని యడుగం దలంచె దేని.

20


తే.

అడుగఁ బూనినమాట యేయెడకు నెక్కె
నంతనుండియు మగిడింపు మమరరాజ!
ప్రశ్నమున కుద్గమనపరిశ్రాంతి వలదు
తెలిసి యుత్తర మీ నాకు వలనులేమి.

21


వ.

నీవు యోగీశ్వరుండవు, నీహృదయంబు పరమాణుదర్శనసమర్థంబు; మనంబులు నణుపరిమాణంబులు; గావున నక్కాంతారత్నంబు మనం బెఱుంగవే? యని యడిగెదేని.

22


చ.

అలయక యోగిబుద్ధి పరమాణువుఁ గాంచినఁ గాంచుఁగాక కే
వలము దదంతరస్థ మగువస్తువు గానఁగ నెట్లు నేర్చు? న
న్నలినదళాయతేక్షణమనఃపరమాణువునందు హ్రీదరీ
నిలయహరీకృతుం డతఁడు నేరఁగవచ్చునె వానిఁ గానఁగాన్!

23


వ.

అన్నీలవేణి కుసుమబాణబాణపరంపరాశరవ్యం బైనతనహృదయంబు విరహపరితాపపాండురంబు లైన యవయవంబులం బ్రకాశించుటం గనుంగొని గురుజనంబు తద్భావపరిజ్ఞానార్థంబు పంచాశత్కోటివిస్తీర్ణం బైనభూమండలంబున స్వయంవరమహోత్సవంబు చాటింపం బంచిన.

24


ఉ.

అంగదఁ దత్స్వయంవరమహామహవైభవహూతికేలికిన్
గ్రంగన ఘంటపైఁ గొడుపు వ్రాలుట యెన్నఁడొ నాఁటనుండియున్