పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ప్రథమాశ్వాసము


చ.

చిలుపనికమ్మఁదేనియలు చిప్పిలి హస్తము లస్తకంబునన్
నిలువక నేరువాఱునెడ నీయతిసాంద్రపరాగము ల్గదా
యలరులవింటిజోదునకు నప్పటి కప్పటి కప్పళించుకోఁ
గలిగెడు నంచు వే కనలు గైకొని దూఱె విభుండు కేతకిన్.

94


మ.

దమయంతీస్తనకుంభవిభ్రమముఁ బొందం గోరుటన్ ధూమ
పానముఁ గావించు చధోముఖంబు లగునానాకుంభముల్ వోలె ధూ
పములన్ దోహద మాచరింపఁగఁ గడుం బక్వంబులై యున్నదా
డిమముల్ సూచి నృపాలకుండు మదిఁ బాటించెన్ మహౌత్సుక్యమున్.

95


తే.

మన్మథుం డేయుకింశుకమార్గణములు
చన్నుఁగవ నాటుటయుఁ బాంథసతియుఁ బోలెఁ
బాఱుదెంచి కీరంబులు పండ్లు గఱవ
వణఁకుబాడిమిఁ జూచె భూవరుఁడు వేడ్క.

96


వ.

మఱియు మందానిలపరిస్పందంబునం గందళితంబు లైనమకరందబిందునిష్యందంబులు చిందించుగురివెందపూఁబందిరులును వలచరాచవారికి వనదేవత లొనర్చునీరాజనప్రదీపాంకురంబులుం బోనికోమలకోరకంబులం గరంబు సొంపారుసంపెంగలును మదనచాపవిముక్తంబులై మొదలం గ్రోలిన భవశరీరభస్తాంగరాగంబు పరాగవ్యాజంబున వెడలం గ్రాయుచున్న సురపొన్నలును రోలంబనికురుంబంబులకుఁ బానగోష్ఠీస్థానంబు లగువికస్వరస్థలకమలినీకదంబంబులును గలకంఠకంఠహంకారంబులం బాంథులకు భయంబు సంపాదింపఁ జాలు క్రొమ్మావిమోకచాలును ధూమకేతుమండలంబులుంబోలె విరహిజనులగుండియ లవియించుచుఁ జంచరీక