పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

24

శృంగారనైషధము


పరంపరాశిఖరంబులై సొంపారుచాంపేయంబులును వలయాకారంబునం బరిశ్రమించుభ్రమరంబులసంగతిం గేసరరేణువిస్ఫులింగంబు లెగయ బాణోత్తేజనప్రకారంబు నంగీకరించుచు ననంగునకుం బ్రథానశాణంబు లగునారంగంబులును మృదులపవమానసంపాతకంపమానకిసలయకంటకప్రక్షతంబులై మదనముద్రాభిముద్రితంబు లగువారాంగనాజనంబుల వట్రువపాలిండ్లకుం జుట్టంబులై తోరంబు లగుమారేడుఁబండ్లును నిఖిలయువద్వయీచిత్తనిమజ్జనోచితంబు లగుసజ్జకపుఁ బూమొగ్గలును బ్రవాళగర్భగహ్వరంబులందు వహియించుచు నించువిలుకానితూణీరంబులకుం బోల్పఁ బట్టైన
కలిగొట్టుపొదలును నొండొండ చంద్రఖండంబులు వెడలంగ్రక్కు రాహుమండలంబులుంబోలెఁ గుటిలసితకుట్మలంబులు వ్రేలం గాఢాంధకారంబునం గాఱుకొను మునిద్రుమంబులును గనుంగొనుచుఁ బోషితరాజకీరంబులు కైవారంబులు నేయఁ బ్రోదికోయిలలు మంగళగానం బొనర్పఁ గొలంకులకెలంకులను బావులక్రేవలను నికుంజక్రోడంబులనీడలను విశ్రమించుచుం బ్రసవమృదుగంధపశ్యతోహరంబు లగుగంధవాహంబుల రాకలు విహారశ్రాంతి నపనయింప వికటఘటీయంత్రసలిలధారాసారణీమార్గంబులఁ డెక్కెంబునకుం జక్కనిగండుమీను వెదకుమీనకేతుండునుంబోలె నుద్యానం బెల్లఁ గ్రుమ్మరి యగ్రభాగంబున.

97


సీ.

శేషపుచ్ఛచ్ఛాయఁ జెలువారుబిసములు,
తన్మగ్నసురదంతిదంతములుగ