పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

22

శృంగారనైషధము


సముచితానల్పపరివారసహితుఁ డగుచు
నవనినాథసుతుండు వాహ్యాళి వెడలె.

88


వ.

తత్ప్రదేశంబున.

89


ఉ.

నేమ మెలర్పఁగా గొడుగునీడ వహించువసుంధరాస్థలీ
సీమనె యెక్కి యాడెను విచిత్రగతిం దురగోత్తమంబు నా
భూమివిభుండు దద్భ్రములు వో యెడత్రెవ్వక యభ్యసించు వా
త్యామయచక్రచంక్రమవిహారములన్ సుడిగాడ్పు లీడ్చుచున్.

90


వ.

ఇవ్విధంబునఁ గొంతతడ వతిజవనచతురతురగనర్తనక్రీడాడోలాయమానమణికుండలమరీచిమండలీనీరాజితగండస్థలుండై
వాహ్యాళివిహారంబు సలిపి వలయునమాత్యులం బరివారంబును నచ్చోటన యుండ నియమించి యొక్కరుండునుం బాదచారియై ఘనచ్ఛాయంబునుం బ్రవాళరాగచ్ఛురితంబును నగువిలాసకాననంబు పయోనిధానంబు నంబుజాక్షుండునుం బోలెఁ బ్రవేశించి.

91


నలుని యుద్యానవనవిహారము

తే.

పత్త్రములమీఁద మూఁగినభ్రమరకులము
హరవిసర్జనజనితదుర్యశముఁ బోలఁ
గమియ విచ్చినగేదంగికన్నెపువ్వుఁ
గౌతుకము పల్లవింపంగఁ గాంచె విభుఁడు.

92


వ.

విరహీజనహృదయచ్ఛేదనక్రియాక్రకచంబులు వియోగిమర్మవిదారణవ్యాపారకర్ణినారాచంబులు పాంథజనహృషీకసూచకశలాకలు నగుకనకకేతకీజాలంబులఁ జేరం జనుదెంచి.

93