పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/311

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

294

శృంగారనైషధము


మదనసంహారుఁడునుఁ బురమర్దనుండు
నయినదేవర కామోద మావహిల్ల.

109


సీ.

పద్మాసనస్థుఁ డై భావించె మానస
       కమలకర్ణికయందుఁ గాలకంఠుఁ
బంచాస్యుమ్రోల జపించెఁ బంచబ్రహ్మ
       పంచాక్షరంబులఁ బరమనియతి
భక్ష్యభోజ్యాదికబహుపదార్థంబుల
       నసమాక్షునకు నుపహార మిచ్చె
రాజదేవోపచారప్రకారంబుల
       నతిభక్తిఁ గొలిచె రాజార్ధమౌళి


తే.

మంత్రపుష్పంబుఁ బెట్టె మన్మథవిరోధి
మూర్ధభాగంబునందు సమ్మోద మెసఁగ
నవనిసంస్పృష్టసకలాంగుఁ డగుచు మ్రొక్కె
నిఖలలోకైకభర్తకు నిషధరాజు.

110


హరిపూజ

వ.

అనంతరంబ పరమపురుషునిం బురుషోత్తము నారాధింప నద్దేవునిసన్నిధికి వచ్చి.

111


సీ.

కీలుకొప్పునఁ బైఁడిగేదంగిరేకులు
       గొనలు గానంగ రాఁ గుదురుపఱిచి
కర్ణపాశంబులఁ గలధౌతమయపాండు
       పుండరీకవతంసములు ధరించి
బాహుమధ్యంబునఁ బవడంపుఁ జివుళులఁ
       బచ్చలఁ దోమాలె యచ్చుపఱిచి