పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/312

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

అష్టమాశ్వాసము

295


చరణపీఠంబుల గరుడాంకమణిఖండ
తుళసీదళంబులు నెలవుకొలిపి


తే.

పురుషసూక్తనిపాఠంబు పరిచయించి
పావనాష్టాక్షరీమంత్రపఠనఁ దగిలి
పాంచరాత్రోదితక్రియాపథమునండు
నలిననాభు సమారాధనంబు సేసె.

112


చ.

గురుతరకౌస్తుభాశ్మమణికుట్టిమ మైనరథాంగపాణిపే
రురమునఁ బూన్చె నొక్కయసిలోత్పలమాలిక షట్పదావళీ
గరుదనిలావతారమునఁ గంపము నొందెడు రేకు లిందిరా
తరళకటాక్షవీక్షణవిధావికటాయిత మభ్యసింపఁగాన్.

113


క.

అలనాఁటి కాళియోరగ
వలనంబులు దలఁప కున్నె వనమాలి మది
న్నలదత్తవికచవిచికిల
కలికాడుండుభకదంబఘటితాంగకుఁ డై.

114


క.

నరనాథసమర్పిత మగు
విరవాదులదండ యొప్పె వెన్నుని పాదాం
బురుహంబున నంగుటమున
నురలినయాకాశగంగ కుపమానంబై.

115


హరిస్తుతి

వ.

ఇవ్విధంబున నిషధదేశాధ్యక్షుండు పుండరీకాక్షు నర్చించి ప్రణామంబు సేసి యప్పరమపురుషు నిట్లని స్తుతియించె.

116


సీ.

జయ భూర్భువస్స్వస్త్రిజగదేకనాయక!
        జయ సర్వదేవతాసార్వభౌమ!