పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/296

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

అష్టమాశ్వాసము

279


యాతజంభారాతికుంభికుంభస్థలిసాంద్రసిందూరపరాగసంధ్యాయమానసలిలంబును నప్సరఃకుచతటీపటీరచర్చామచర్చికాసురభిళంబునుఁ బ్రతీరపారిజాతకుసుమధూళిపాళికిశంగితసైకతంబునుఁ జింతామణిశిలాసంఘాతసంఘట్టనసముచ్చలజ్జలశీకరాసారచ్ఛటాస్ఫోటితగగనభాగంబును గనత్కనకపులీనవేదికామధ్యాసీనకామధుగ్ధేనూధస్యధారాధోరణీప్రవాహబృంహితోర్మియు నగునొక్కరేవున డిగ్గి తత్ప్రదేశంబున.

28


సీ.

అత్యంతనియతిఁ బంచాంగంబు పఠియించె
        నఘమర్షణస్నాన మాచరించె
దైవతఋషిపితృతర్పణం బొనరించె
        సంధ్య నారాధించె సవితఁ గొలిచె
గాంగేయవాలుకాలింగమూర్తిని నిల్పి
        కాంచనాబ్జములఁ బూజించె శివునిఁ
బారిజాతకలతాపల్లవాగ్రంబులు
        చిదిమి యెయ్యన మేపెఁ ద్రిదశగవికిఁ


తే.

గేలుదోయెత్తి యౌదలఁ గీలుకొలిపి
గగనమునిరాజు లైనచుక్కలకు మ్రొక్కె
దివ్యరథ మెక్కి వేగ యేతెంచె మరలి
యధిపుఁ డటు సురనదిఁ దీర్థయాత్ర సలిపి.

29


తే.

హృద్యసౌధాద్రికుట్టిమానేకరూప
ధాతుకాధిత్యకాతటాంతరము సేరె
ధరణినాథపురందరాధ్యాసితంబు
రత్నదివ్యవిమానధారాధరంబు.

30