పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/295

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

278

శృంగారనైషధము


యట్టియీశ్వరవరదత్తమైనరథముఁ
గామగమనంబుఁ దలఁచె నక్షణమ నృపతి.

24


క.

మదిఁ దలఁచినంతమాత్రన
యుదయించు సహస్రరశ్మి కుపమానంబై
మదనక్రీడాసౌధము
తుదనిలువున నిలిచె రథము తోయదవీథిన్.

25


తే.

కనకకింకిణికాజాలకములు మెఱయ
గగనతరుపుష్పమగుపుష్పకంబువోలె
నెచటనుండియొ యేతెంచి యెదుట నున్న
పసిఁడితే రెక్కి వసుమతీపాలసుతుఁడు.

26


శా.

వాతాహారవిరోధి నెక్కి చను విష్వక్సేనుఁడుం బోలె ని
ర్ధౌతాసిద్యుతిమేచకం బగువియద్భాగంబునన్ భాస్కర
ద్యోతస్ఫీతవిమాన మెక్కి మదిలో నుత్సాహ మేపారఁగాఁ
బ్రాతస్స్నానము సేయఁ బోయె ధరణీపాలుండు మిన్నేటికిన్.

27


వ.

ఏఁగి యట మహానటజటాటవీవాట నవతరించి నభోవీథీమేథీభూతం బగుధ్రువమండలం బొరసికొనుచు శింశుమారాకారంబునం దారకామూర్తియై పవ్వళించిన పాంచజన్యధరునిచరణపల్లవంబుఁ బ్రక్షాళించుచు, సోమార్కమయమహాసోపానంబులఁ బ్రవహించి, పరివహపవనఝంపాసంపాతంబులం దూఁగియాడు కరుళ్లచప్పుళ్లు దిక్కుటంబుల నాస్ఫోటింపం, ద్రివిష్టపలలాటికాతిలకంబును నరకపురగోపురద్వారదంతార్గళయును నారాయణచరణారవిందమకరందబిందునిష్యందంబునుఁ బుండరీకభవకమండలుతీర్థధారయు నైనయమ్మహానది డాసి విమానంబు డిగ్గి, జలవగాహనా