పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/276

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సప్తమాశ్వాసము

259


బాడుం గోమలపంచమస్వరమును బంచేషుశౌర్యాంకము
ల్గ్రీడాకిన్నరయుగ్మముల్ నఖరపాళిం గిన్నెర ల్మీటుచున్.

153


తే.

వలచుఁ గస్తూరినిగరాలతలుపు దెఱవ
గాజుటోవరిలో ధూపగంధలహరి
హటదురుస్ఫూర్తినాసికాపుటకుటీర
కోటరాంతఃకుటుంబితాపాటవమున.

154


క.

అచ్చట నచ్చట నిడుపుగ
విచ్చినఁగుసుమాస్త్రశాస్త్రవేదులమనముల్
మెచ్చించుఁ దెరలమంజిడి
పచ్చడములు చతురశీతిబంధంబులతోన్.

155


క.

కలకంఠులకును సురతపుఁ
గులుకుటెలుంగులు వచించుగురువులువోలెన్
వలభులఁ గలకలరవములఁ
గలకల యని పలుకుఁ గలికికలవింకంబుల్.

156


ఉ.

టంకముఖంబుల న్మణివిటంకములన్ లిఖియించి యున్నమీ
నాంకరసప్రసంగమధురాదిమగాథలు పారదారికా
హంకరణక్రియాసమభిహారమహాపరిహాససంకథా
సంకలితంబు లొప్పిదపుశైలిఁ బఠింతురు ప్రౌఢభామినుల్.

157


నలదమయంతులవిహారము

వ.

ఇట్టికేళీసౌధంబున నిషధరాజు వధూసహాయుండై రతిసహాయుం డైనమన్మథుండునుంబోలె నభీష్టవిషయోపభోగంబులం దృతీయపురుషార్థంబు చరితార్థంబుఁ జేయువాఁడై.

158


తే.

కామశరవృత్తవర్తికాగంధతైల
దీపితానేకదీపికాదీప్తిజాల