పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/275

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

258

శృంగారనైషధము


నసమశరశాస్త్రకారిక లభ్యసించు
శారికలు నూత్నకనకపంజరములందు.

149


తే.

కోరకించినకడకంటికొలికి జూచి
వాడివాలికపూఁదూపు వంక దీర్చు
చొరగి రతిదేవిపాలిండ్ల నొత్తగిలిన
యించువిలుకాని వ్రాసినా రిడుపునందు.

150


సీ.

అమరవల్లభుఁడు గౌఁతముకూర్మి యిల్లాలి
        జీకటితప్పు సేసినవిధంబు
సితభానుఁ డాచార్యుచిగురాకుఁబోఁడిపై
        గన్నువైచినకన్నె కలుపుమరులు
నట్టేట దాగశన్యకకు నువ్విళు లూరి
        జాలిఁ బొందినపరాశరువిరాళి
గారాపుఁగూఁతుపైఁ గాఁ గానిపనిఁ బూను
        వనజసంభవునినెమ్మనమువెలితి


తే.

దారువనవీథి శీతాంశుధరునిరంతు
శౌరిగోపాలకామినీచౌర్యకేళి
కామరసభావములు మించి కానఁబడఁగఁ
దీర్చి యిడుపులయందుఁ జిత్రించినారు.

151


చ.

భవజలరాశిదాఁటు నెడ భావజవాయువు వీచినం దపః
ప్రవహణముల్ సమున్నతసుపర్వవధూకుచపర్వతాహతిం
బవిలిన దీనతావికలభావము నొందిన మౌని నావిక
ప్రవరులభావచిత్రములు వ్రాసినవారు కపోతపాలికన్.

152


శా.

చూడా హేమవిటంకకోణములయంచు ల్మెట్టి యెవ్వారికిం
జూడం గాళ్లు వడంకు నన్నెలవునం జోద్యంబు వేద్యంబుగాఁ