పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/277

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

260

శృంగారనైషధము


వర్ధితాటోపకామదేవప్రతాప
మయినయాహర్మ్య మెక్కె నింతియును దాను.

159


సీ.

ప్రథమానురాగంబు రాజహంసముచేతఁ
        దెలిపి యంపినయట్టి దిట్టతనముఁ
బేరోలగంబునఁ బెద్దగద్దియనుండి
        దృష్టించి డిగ్గనిధీరతయును
నుత్తరప్రత్యుత్తరోక్తినైపుణశక్తి
        గర్వంబు సూపినకలికితనము
వరణావసరమున వాసవాదులమాయ
        మాయింప నేర్చినమతిబలంబు


తే.

నాత్మదివ్యావతారతావ్యంజకంపుఁ
బ్రౌఢి బచరింప వ్రీడాభరంబుకలిమి
వైశికం బయి యుండు నెవ్వరికిఁ జూడఁ
గాన లజ్జింప లజ్జించె గమలవదన.

160


తే.

స్వప్నసంభోగశతసహస్రములు వోయె
భ్రమసమీక్షావినోదార్చుదములు సనియె
మనములో నిండియున్నది ననువుఁ గూర్మి
యింక లజ్జాభయంబుల కెడము గలదె?

161


తే.

ఉపలములకంటెఁ గఠినంబు లొక్కవేళఁ
గుసుమములకంటె నొకవేళఁ గోమలములు
గాన లజ్జాభయంబులు గలవొ లేవొ!
పువ్వుఁబోఁడులహృదయంబు లెవ్వఁ డెఱుఁగు?

162


వ.

కళావతీప్రముఖసఖీజనప్రయత్నంబున నవరత్నశయ్యాసనాథంబును ధవళదుకూలకీలితమనోజ్ఞంబును బ్రత్యంతస్థాపిత