పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/268

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సప్తమాశ్వాసము

251


తే.

వ్రతులబృసులకు యతికోటిరాంభములకు
బ్రహ్మచారులయాషాఢపంక్తులకును
నంతరంగంబులో నాత్మహననశంక
తరతరమె యుద్భవిల్లంగఁ దల్లడిలుచు.

123


సీ.

సవనయూపస్తంభసంభారములఁ జూచి
        శూలంబులో యని స్రుక్కి స్రుక్కి
భూదేవనిటలోర్ధ్వపుండ్రంబు లీక్షించి
        ఖడ్గంబులో యని కలఁగి కలఁగి
బ్రహచారిజనోత్కరంపుమౌంజులు సూచి
        పాశంబులో యని బ్రమసి బ్రమసి
యధ్వరస్రుఙ్నికాయంబు లాలోకించి
        యురగంబులో యని యులికి యులికి


తే.

విప్రనికరం బనుష్ఠానవేళలందుఁ
బాణిపంకేరుహోదరాభ్యంతరమున
నిలిచి యెత్తినయాచమనీయతీర్థ
జలము శాపోదకం బని యలికి యలికి.

124


సీ.

ఆత్మ ఘాతకుఁ జూచి హర్షింపఁగా నేల?
        యతఁడు సర్వస్వారయజ్ఞకర్త
బ్రహఘ్నుఁ గని యేల పరితోష మందంగ?
        నాతఁడు సర్వమేధాభిరతుఁడు
బ్రహ్మచారీత్వరీరతి కేల మోదింప?
        నది మహావ్రతదీక్ష కంగకంబు
విప్రులమధుపానవిధి కేల యలరంగ?
        సౌత్రామణీష్టియాజకులు వారు