పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/269

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

252

శృంగారనైషధము


తే.

ధూళిధూసరుఁ బరికించి యేల నిక్క?
పావనస్నానవిధిమృదాభవ్యుఁ డాతఁ
డనుచు మూఁడవయుగము దన్నచట నచట
భ్రాంతిఁ దీర్పఁగ గతిలేక భంగపడుచు.

125


వ.

నిషధదేశంబులోఁ జనువాఁడు మఱియును.

126


తే.

స్నాతకులఘాతుకులఁగాఁగ సంస్మరించు
నహితులకుఁబోలె వెఱచునగ్న్యాహితులకు
దలఁచు దాంతుఁ గృతాంతుఁగాఁ గలియుగంబు
మానితం బై నయమ్మహీమండలమున.

127


సీ.

బౌద్ధులఁ బాటించుఁ బరమబంధులఁబోలెఁ
        జార్వాకులకుఁ గరాంజలి ఘటించు
జైనులంబొడగన్న సంతోషమునఁ దేలుఁ
        జే యని మ్రొక్కు లోకాయతులకు
వైతండికుల కభివాదనం బొనరించుఁ
        బాషండులకుఁ జాల భక్తిసేయుఁ
గాపాలికులకు సత్కారంబు గావించు
        బరిచయించును దిగంబరులతోడఁ


తే.

బాశుపతకక్షపాలికాభస్మధూళి
పాళి యుద్ధూళనక్రియావేళయందు
గాలివెంబడిఁ బై రాలఁ గళవళించుఁ
గలియుగము పావకస్ఫులింగంబు లనుచు.

128


క.

వేగుంబోకల మేల్కని
భాగవతోద్గీయమానభగవద్గీతా