పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/264

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సప్తమాశ్వాసము

247


సీ.

అర్హ మెవ్వనిరూప మంగసంభవరాజ్య
        రుక్మసింహాసనారోహమునకుఁ
గడుగు నెవ్వనికీర్తి కార్తికీతిథినిశా
        నాథబింబంబు నెన్నడిమికందు
భవన మెవ్వనిప్రతాపప్రదీపమునకుఁ
        బుండరీకభవాండమండలంబు
చుట్ట మెవ్వనికేలు సురభిచింతారత్న
        రోహణాచలవారివాహములకుఁ


తే.

గలుష మెవ్యానిఁ దలఁచినఁ గ్రాఁగిపోవుఁ
బుణ్య మెవ్వానిఁ గీర్తింపఁ బొడవువడయు
వాఁడు నిషధేశ్వరుండు మా పరుసవాఁడు
కలిమహారాజ! మన్నింతు గాక వాని.

105


ఉ.

మచ్చిక వీరసేనునికుమారునకుం బరమోపకారికిన్
మెచ్చి జగం బెఱుంగఁ దమనెయ్యపుఁజెల్లెలి నిండుఁగొల్వులో
నిచ్చితి మింతలోపలనె యింతటివారముఁ దప్ప నేర్తుమే?
యచ్చపలాక్షి గూఁతు రతఁ డల్లుఁడు మాటలు వేయు నేటికిన్.

106


ఆ.

ఏము నలువురందు నెవ్వాఁడు గాఁ జాలు
నిచ్చిపుచ్చుకొన్న యీలగ్రద్ద?
మాకు నింపు గావు మాను మీసుద్దులు
కలహములమొగంబ! కలియుగంబ?

107


క.

పామరతఁ బట్టఁ బాఱకు
పామర! కలిరాజ! నిషధపతి మదలీలా
పామరసావేశంబునఁ
బా మరవిందారిఁ బట్టఁ బాఱినభంగిన్.

108