పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/265

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

248

శృంగారనైషధము


క.

కాలోచిత మగుకార్యం
బాలోచితముగ నొనర్పు మది మేలు విరు
ద్ధాలాపంబులు పలుమఱు
నేలా పచరింప నిపుడు? హేలానిమిషా!

109


వ.

అని తమలోన.

110


క.

పోయెడుఁ బో యిప్పుడు తా
ర్తీయీకయుగంబునుం దురీయయుగంబున్
దోయి యయి నలున కుపహతి
నేయంగా లేరు వానిశీలముకలిమిన్.

111


క.

యుగశేష మశేషమహీ
జగదవనపరాయణుండు సమధికబాహా
యుగళీయుగపదుపార్జిత
జగతీవిజయుండు నలుఁడు సామాన్యుండే?

112


వ.

అని వెండియు నాఖండలాదులు “పరోక్షప్రియా దేవా” యనుపురాణవచనంబు గారణంబుగా నిగూఢప్రౌఢనిజభాషణవిశేషంబున.

113


తే.

'యామితి త్రేత్యసజ్ జ్ఞాన మమరశేష
రాజసంస ది హాస్యతాం రహా తమాంసి
తత్ర మా గాస్త్వ మితి గతో ద్వాపరేణ
రాజసంసది హాస్యతాం ప్రథమ' మనిరి.

114


వ.

మఱియు బహుప్రకారంబుల బుద్ధి సెప్పియుం బ్రియంబు వలికియు హెచ్చుఁ గొండాడియు బృందారకులు గలిద్వాపరంబుల భూలోకగమనంబు ప్రతిషేధించిరి. ఇట్లు ప్రతిషేధించినను వారిసుభాషితంబు పెడచెవులం బెట్టి మోర