పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/263

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

246

శృంగారనైషధము


చేకొనియె? నతండు చేకొనినం గొనియెఁ గాక యీకృపీటయోని యతనివివాహంబునం గూటసాక్షియై కైలాటంబు సేసి యప్పాటం దనకుం బెండ్లి ఘటింపంజేయ నావటంబై యుండునట్లు సేయక హుతం బెట్లు పరిగ్రహించె? మహానుభావులగుమీరు భావంబుల నిట్టియభిమానభంగం బెబ్భంగి నంగీకరించితిరో కాని ననుబోఁటికి నియ్యపవాదకందళి చందురునియందుఁగందునుంబోలే డెందంబునం బాయదు. మీయందఱకు నొక్కవిన్నపం బనుగ్రహించి వినుం డవ్వసుమతీశు మోసపుచ్చి యమ్మచ్చెకంటి నెత్తుకొని మింటిమీఁదికిం దెచ్చెద నప్పుడు మీకడకంటికిం గెంపు రాదు గదా! మహాలాభంబుపట్టున నీర్ష్యారోషంబు లెట్టివారికిం బుట్టు ననాదికాలప్రవృత్రంబులైన రాగద్వేషంబులు భేదింప నెవ్వరికి శక్యం బగు? నది యట్లుండె మఱియొక్కయుపాయం బవధరింపుఁడు, పాక శాసనుండు పావకుండు పరేతపతి పాశహస్తుండు పంచముండ నైనయేను నియ్యేవురముం బాండవులు పాంచాలినిబోలెఁ బంచికొని యసుభవింతము గాని యప్పంకజాక్షిం బట్టికొనివత్తునే? యని పరమకపటోపాయమాయాప్రయోగపరిపాటీపాటవంబు దేటపడ బహుప్రకారంబులం బలికిన.

103


ఆ.

హరిహయాది విబుధు లక్కలిమూర్ఖతా
ముఖరతావికారములకు ఱోసి
కడఁగి పలికి రపుడు గంభీరభారతీ
భారతీవ్రమైనభాషణముల.

104