పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/257

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

240

శృంగారనైషధము


కీర్తి యిటు వెల్గు నండ్రు దాక్షిణ్య ముఱరు
దారు గల్గినఁ బదివేలు దమకుఁ గలవు.

81


తే.

శాంతమతిఁ గాముకత మాని సప్తతంతు
దీక్ష గైకొన్నవారలతెఱుఁగు లెస్స
స్వర్గమున కేఁగి రంభాదివారసతుల
కుచభరంబులపై వ్రాలఁ గోర రేని.

82


తే.

ఆహవంబున మృతు లైనయట్టివీరు
లమరలోకంబునకుఁ బోదు రనుట గల్ల
నిజమయేని దైత్యారిచే నిహతిఁ బొంది
యతనితో విగ్రహింపరే యసురు లచట?

83


క.

అక్షచరణుండు చెప్పిన
మోక్షములు శిలాస్వరూపములు వీనికిఁగాఁ
బ్రేక్షావంతులు దచ్ఛా
స్త్రాక్షరములు చదువ నేల యతిబాలిశులై?

84


ఆ.

దైన్యమునకుఁ ద్రోవ దలఁప నస్తైన్యంబు
గుక్షివంచనంబు గడు పుడుగుట
బుద్ధి యైనయట్ల భోగింప నేర్చుట
సార మైనబోధిసత్త్వమతము.

85


తే.

క్రోధనులు దారు పరుల కక్రోధశిక్ష
సేయుచుందురు కపటవసిష్ఠమునులు
తారు నిర్ధనులై యుండి ధాతువాద
మొకరికిం జెప్పువిప్రలంభకులు వోలె.

86


తే.

కలవు విధ్యర్థమంత్రభాగములు మూఁడు
శ్రుతుల నామూఁటియందు మీమతికి నెక్క