పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/256

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సప్తమాశ్వాసము

239


తే.

అర్థి నార్జింప వర్జింప నలవి గాని
ధర్మము నధర్మమును జెప్పెఁ దగిలి మనువు
నేరములు వెట్టి దండువు నిశ్చయించి
ధరణిఁ గలచోట నర్థ మెత్తంగఁ దలచి.

78


శా.

లాలామూత్రపురీషఘర్మజలకీలాలాత్మికల్ భామ లం
చేలా రోఁతలు పుట్ట నాడుడురు యోగీంద్రుల్ వృథాలాపముల్?
లాలామూత్రపురీషఘర్మజలకీలాలాత్ములో తారటే
ప్రాలేయాంబుపటీరపంకఘనసారక్షౌద్రదివ్యాత్ములో.

79


వ.

పురాణంబు ప్రమాణీకరింతు మేని తత్ప్రణేత పారాశర్యుఁడు పాండవులనగర చాటుకవి; కవులమాటల కేటి పాటి? మత్స్యపురాణంబునందు మత్స్యంబు వక్తయఁట? తిర్యగ్జంతుమతంబులు సిద్ధాంతీకరింపవచ్చునే! యది యట్లుండె.

80


సీ.

దిననాథనందనుఁ దిత్తొల్చి విడిచిరి
        కరుణలే కెముక లేరిరి దధీచిఁ
బాతాళబిలమున బలిఁ గట్టి వైచిరి
        జీమూతవాహను జీవి వాపి
రెత్తి పా ల్గొనిరి శిబీంద్రునంతటివానిఁ
        గలగుండు వెట్టిరి కలశవార్ధిఁ
దివుటఁ జుక్కలఱేని దినగోరు మెసఁగిరి
        పండు డుల్చిరి కల్పపాదపంబు


తే.

నయ్య లెంతకు నేర రర్థార్థిజనులు
వీరిమనసులు వట్ట నెవ్వారితరము?