పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/235

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

218

శృంగారనైషధము


గవపొడ వింత పొ మ్మనిన్నకైవడిఁ బానకహేమకుంభమున్.

131


ఉ.

ఎట్టివినీతుఁడో యొకరుఁ డేణవిలోచన బంతిపట్టి మా
ర్వెట్టగ దానివక్త్రశశిబింబముఁ జూడఁగ నోడి తాల్మిమైఁ
బట్టముఁ గట్టెఁ దచ్చరణపద్మయుగాంతరచంద్రమశ్శిలా
కుట్టిమభూమిభాగమునకుం దనమంజులదృష్టిపాతమున్.

132


చ.

ఒసపరి జాణఁడొక్కఁ డొకయుగ్మలిచేరువ మాఱువెట్టఁగాఁ
బసనికురంగికాపలలఫాలి నిజాధరపల్లవంబుపైఁ
బసిగొని చేరఁబట్టి మునిపండుల నొయ్యన నప్పళింపఁగా
ముసిముసినవ్వు నవ్వె నది మో మొకయించుక యోరసేయుచున్.

133


క.

[1]చలివాలు నవ్వు లడ్డువ
ములు చన్నులు పనసతొలలు మోపులు మండెం
గలు చీరలుగ భుజిక్రియ
వలపించెం బెండ్లివారి వనితయుఁ బోలెన్.

134


తే.

పద్మకోశాభినయహస్తపల్లవంబుఁ
జూపె నొకమచ్చెకంటికి సొబగుఁ డొక్కఁ
డంతయోగిర మడిగెనో! యంతలేసి
కొమరుఁబాలిండ్ల నడిగెనో! రమణి నతఁడు.

135


తే.

చూచె నొకఁడు వయోవశస్తోక వికచ
కుచసమున్మేష యగునొక్కకువలయాక్షి
నుభయదోర్మూలకూలంకషోరుకఠిన
లలితవక్షోజ యగులేమ లజ్జఁ బొంద.

136
  1. తెలిపాలు అని పాఠాంతరము.