పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/236

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

షష్ఠాశ్వాసము

219


తే.

ఉష్ణశీతాన్నకబళంబు లొకఁడు సూపఁ
బవలొ రాత్రియొ గెడ గూడ నవసర మని
దానికుత్తర మొకలతాతన్వి యిచ్చె
నధరబింబంబు విడిచి సంధ్యాగమ మని.

137


ఉ.

నాన దొఱంగి చుంబన మొనర్చుటె కాదొకఁ డొక్కచంద్రబిం
బానన మోముఁజంద్రుఁ జషకాంతరబింబితునిం బునఃపునః
పానకపానకర్మమునెపంబునఁ జేసి తదోష్ఠపల్లవం
బానుచు నాచరించెను సమంచితసీత్కృతచూత్కృతంబులన్.

138


ఆ.

పంచదారఁ బొరపి భక్షింపఁగా నెత్త
భావదుష్ట మనుచు బావ నగిన
దొలఁగఁబెట్టె రోషకిలకించితంబుతో
గొమ్మనరఁటిపండ్లు గూర్మి మఱది.

139


వ.

ఇవ్విధంబున శుచియు మృష్టంబును బథ్యంబును నగుభోజనంబు నేసి పెండ్లిదొరలు సుగంధోదకంబులం జేతులు తొడసి వార్చి ముఖవాసనంబు గైకొని కర్పూరతాంబూలంబులు పరిగ్రహించి దమదమనులప్రియోక్తులకు హర్షించుచు నిజనివాసంబుల కరిగి రప్పుడు.

140


చ.

కలికివరాటరా జడప గప్పురవీడెము వెట్టె నవ్వుచు
న్నలునడపంబువానికి ఫణాధరవల్లిదళాంతరంబునన్
బలితపుఁదేలు మైనమునఁ బన్ని యతం డది చూచి భీతిఁ ద
మ్ముల మిల వైచిన న్నగిరి మూఁగినరాజకుమారు లందఱున్.

141


మ.

మృదుమృష్టాన్నము లీప్రకారమువ నెమ్మి న్వారు ముప్ప్రొద్దుఁ గొ
న్ని దినంబు ల్భుజియించుచుండిరి సమున్నిద్రానురాగంబుతో
బదియాఱేఁడులపువ్వుబోండ్లనునుపుంబాలిండ్ల కాఠిన్యసం