పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/234

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

షష్ఠాశ్వాసము

217


తే.

ఆరగించి రసాధారణానురక్తి
వారయాత్రికులును బెద్దవరుసవారు
దివుట శశిలాంఛనక్రవ్యతేమనంబు
నసమశరకేతనవ్యంజనామృతంబు.

126


క.

సేవించి రొకటి దొలఁగం
ద్రోవక జంబీరరసముతో నూనియతో
నావం బెట్టినకిటిము
ద్రావలయము లమృతమధుర రసఖండంబుల్.

127


క.

ఆమిష మనామిషముగ న
నామిష మామిషముగాఁ గుహకమార్గకళా
సామర్థ్యంబునఁ జేసిన
తేమనములు మనములం బ్రతిష్ఠించె రుచుల్.

128


చ.

అసమసుధారసహ్రదమునందలిరొంపు లనంగ మంచునం
బిసికినపంచదార లనఁ బేరినమీఁగడతో మనంబులం
బసిగొనఁ జేయువాహరిపుబష్కయణీదధిపిండఖండముల్
మెసవిరి కంఠదఘ్నముగ మిక్కిలివేడుక వారయాత్రికుల్.

129


తే.

మిసిమి గలపుల్లపెరుఁగుతో మిళిత మైన
యావపచ్చళ్లు చవి చూచి రాదరమునఁ
జుఱ్ఱుమని మూర్ధములుదాఁకి యొఱ్ఱఁదనముఁ
బొగలు వెడలింప నాసికాపుటములందు.

130


చ.*

ఱవికయుఁ బట్టుపుట్టము చెఱంగు మఱుం గయి యున్కిఁజేసి గౌ
రవపరిమాణముం దెలియరామికి ముచ్చిరుచున్న యొక్కప
ల్లవునకుఁ జూపె నొక్కతె విలాసముతోఁ దనతోరపుంజనుం