పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/131

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

114

శృంగారనైషధము


ఫల మేమియొక్కొ యీపటుసాహసమునకు
        మముఁ గృతార్థలఁ జేయుక్రమముదక్క
నాభీలదౌవారికాంధంకరణి యైన
        శక్తి నీ కేవిద్య సంభవించె?


తే.

నైలుఁడవొ! యైలబిలుకూర్మి యాత్మజుఁడవొ!
పంచబాణుండవొ! దేవపతిసుతుఁడవొ!
చంద్రుఁడవొ! యింకఁ బెక్కుభాషణము లేల!
నిజము దప్పక చెప్పుము నిషధపతివొ!

8


క.

ఆరము నీయుదయమునకు
గారణమై యేకులంబు గాంభీత్యమునన్
దారాపతిఁ గన్న పయః
పారావారంబుతోడఁ బ్రతిఘటియించెన్?

9


తే.

మానవుఁడ వైతివేని యిమ్మహి కృతార్థ
విబుధలోకంబ లోకంబు వేల్చ వేని
భువనముల కెల్ల మీఁ దధోభువన మీవు
భుజగరాజాన్వయమునందుఁ బుట్టితేని.

10


ఉ.

వానిఁ బ్రశంససేయఁదగువాఁడు కృతార్థతముండు వానిచే
నీనిఖిలంబు పావన మహీనకృపావిభవం బెలర్ప నె
వ్వానిగృహాంగణంబునకు వచ్చెడిత్రోవరజంబులందు నీ
మానితపాదయుగ్మక మమర్చుఁ బ్రఫుల్లసరోజదామమున్.

11


వ.

గుణాద్భుతం బైనపదార్థంబు వర్ణింపకునికి యసహ్యశల్యం బైనవాగ్జన్మవైఫల్యంబు ధూర్జటిజటాకిరీటాలంకారం బైనశశాంకునిసౌకుమార్యంబును నమృతంబునకు నుత్పత్తిస్థానం బగుపయోనిధానంబు గాంభీర్యంబును విశ్వవిశ్వంభరాం