పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/130

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చతుర్థాశ్వాసము

113


సీ.

ప్రణతమౌళిమణిప్రభానికాయంబుతోఁ
        బానీయమున నర్ఘ్యపాద్య మీగి
యత్యంతమధురవాక్యప్రపంచములతో
        శర్కరాదులమధుపర్క మీగి
ప్రవిమలం బైనసద్భావవైభవముతోఁ
        బృథులకాంచనరత్నపీఠ మీగి
పరమసేవావిధావిరచితాంజలితోడఁ
        బ్రముదితం బగుమనఃపద్మ మీగి


తే.

యాతిథేయుల కభినవాయాతుఁ డైన
యతిథి తనయింటి కేతెంచునపుడు సేయు
సత్క్రియాచారవిధికలాసరణి యండ్రు
ధర్మశాస్త్రోపనిషదర్థధర్మవిదులు.

5


తే.

అనఘ! యిదె హేమరత్నసింహాసనంబు
ఇచ్చగలదేనిఁ గూర్చుండు మిందు వచ్చి
కాక కార్యాంతరాసక్తికారణముగ
నేఁగఁదలఁచినవాడవో యెచటికైన?

6


తే.

నవశిరీషసుమంబులనవకమునకు
నన్నదమ్ములు వోని నీయడుగుఁదమ్ము
లెంతదూరంబు నడపింప నిచ్చగించె
నొక్కొ నిర్దయ మైననీయుల్ల మిపుడు?

7


సీ.

ఏదేశమున నుండి యెచ్చోటి కేఁగెదు?
        సంకేత మెయ్యది సంజ్ఞ నీకు?
రక్షాధికృతజనవ్రాతపాలిత మైన
        శుద్ధాంత మెబ్భంగిఁ జొచ్చి తిపుడు?