పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/132

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చతుర్థాశ్వాసము

115


భోజకర్ణికాయమానం బగుసువర్ణాహార్యంబు ధైర్యంబును విభ్రమభ్రూలతాభంగలీలావిజితసుమనస్సాయకవిలాసరేఖాసారం బై నిర్వికారం బైనయాకారం బెవ్వరియందునుం గలదె! యేము కృతార్థల మైతిమి. మాజన్మంబులు సఫలంబు లయ్యె. మావిలోచనంబులు భాగ్యంబులు సేసె. వీనులు భవదుదంతశ్రవణకుతూహలాధీనంబు లయియున్నయవి. వాగమృతంబు వానికిం బ్రసాదింపు మనుటయు.

12


ఉ.

అంకిలి లేక యప్పు డరుణాధరపల్లవనిర్గతంబు లై
పంకరుహాయతాక్షి నునుఁబల్కులు తేనియ లొల్కుచున్ శ్రవో
లంకృతులై నృపాలుమది లగ్నము లయ్యె వినోదలీల కై
మంకెనపూవుఁజాపమున మన్మథుఁ డేసినతూపులో యనన్.

13


వ.

అనంతరంబ దమయంతీశాసనంబున సఖీజనంబు కనకాసనంబు వెట్టిన.

14


ఆ.

అవ్వరాసనంబునందు నాసీనుఁడై
యర్కుఁ డుదయశిఖరియందుఁ బోలెఁ
గొనియె నిషధరాజు వనజాతముఖులచే
నాతిథేయ మయినయర్ఘ్యపూజ.

15


వ.

ఇట్లు సంభావితుండై యంభోరుహాక్షులు తన్ను వీక్షించుచు సంజాతకౌతుకంబున వింజమా కిడినభంగి నూరకుండ సప్పుణ్యశ్లోకుండు ప్రావృషేణ్యపయోధరధ్వానగంభీరం బైనయెలుంగున దమయంతి నుద్దేశించి.

16


సీ.

ఏను దిక్పతులయాస్థానంబునం దుండి
        యరుగు దెంచితి నీకు నతిథి నగుచుఁ