పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/115

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

98

శృంగారనైషధము


చ.

సుదతిముఖేందుమండలము సొంపున రాగరసాంబురాశి య
భ్యుదయముఁ బొంది యెంతయును నుబ్బున వేల నతిక్రమించుచున్
మదిఁ గడుభీతిఁ బొందినక్రమంబున భూవరుదృష్టి సేరె న
మ్మదగజరాజయానకుచమండలతుంగమహీధ్రశృంగమున్.

148


చ.

మగువముఖేందువం దమృతమధ్యమునన్ మునుగంగఁ బాటియో
మగువకుచద్వయంబునడుమం బడి రాయిడి దందపిల్లియో
మగువగభీరనాభిబిలమార్గముఁ దూఱి పరిభ్రమించియో
సొగపున రాజనందనుని చూపులు నిల్చుఁ దదంతరంబులన్.

149


ఉ.

కాంత మెఱుంగుఁజన్నులకుఁ గ్రమఱిక్రమ్మఱి వచ్చుచుండె నం
గాంతరసన్నివేశములకై యటు లేఁగియు నేఁగ లేక భూ
కాంతునిదృష్టి దిష్క్రమము గైకొనఁబోలు బలే! తదీయప
ర్యంతమునం దలందినకురంగమదంబను చిమ్మచీఁకటిన్.

150


క.

రమణీనితంబచక్ర
భ్రమణంబున జిఱ్ఱఁదిరిగి పడఁబాఱియొ భూ
రమణునిచూపు పరిష్వం
గ మొనర్చెఁ దదూరుకదళికాస్తంభములన్.

151


ఉ.

నేత్రమ నేను జీరయును నేత్రమ చీరకు నాశ్రయింపఁగాఁ
బాత్రత గల్లె నాకు నిటఁ బాత్రత లేదని నామసామ్యవై
చిత్రికతంబునన్ బలిమిఁ జేకొనినట్టులు రాజదృష్టి యా
క్షత్రియకన్యచారుకటిచక్రము నూరుయుగంబు దూకొనెన్.

152


వ.

ఇత్తెఱంగున సఖీపరివారపరివృత యగునక్కాంతం గనుంగొని యంతర్గతంబున.

153