పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/116

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

155


క.

వితతాప్రతిమాకారా
ద్భుతరూపవిలాసవిభవభూషిత యగునీ
రతిబోఁటి తేటపఱచున్
జతురాననహస్తశిల్పచాతుర్యంబున్.

154


తే.

యౌవనాంభోధరోద్భూతహావభావ
వారిధారాభిపూ్రణశృంగారసరసి
యజ్ఞభవసృష్టివిద్యారహస్యభూమి
నిఖిలలావణ్యసీమ యీనీరజాక్షి.

155


తే.

సాటి జంబేటి జంబాలజాలమునకుఁ
బాటి నూత్నహరిద్రావిభంగమునకు
దరము సౌదామినీదామధామమునకుఁ
గరముఁ బొలుపొందు దీనియంగములకాంతి.

156


ఉ.

చంచలనేత్ర మేనినునుఁజాయకు సాటి యొనర్పగాఁ దగుం
గాంచనకేతకీకుసుమగర్భదళంబులు ధూళి బ్రుంగవే
సంచితభీతి నీసరసిజాక్షి తనుద్యుతి కోడి గాదె నే
వించెను వారిదుర్గ మరవిందవరాటకచక్రవాళముల్.

157


తే.

ఇంద్రుఁ డింతికి రక్షగా నిడఁగఁబోలు
నాభరణవజ్రమూర్తి వజ్రాయుధంబు
నతఁడ యంతటఁ బోక బాణాసనంబు
నిఖిలమణిదీప్తి యనుపేర నిలుపఁబోలు.

158


తే.

నెమలిపింఛంబుతోడ నీరమణివేణి
చెలిమి సేయుటఁ బగ గొంటఁ దెలియ నరిది
యందుఁ బువ్వులఁ బూజించినట్టి తెఱఁగు
నర్ధచంద్రప్రహారచిహ్నములకలిమి.

159