పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/113

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

96

శృంగారనైషధము


వ.

అని పలికి యింద్రదూతికావాక్యంబులకు మనసువెట్టినబోటికత్తియలతలం పెఱింగి వారివదనంబుల వీక్షించి యి ట్లనియె.

136


తే.

మీతలం పే నెఱుంగుదు మిన్నకుండుఁ
డంబుజాననలార! యాయాస ముడిగి
యే ననాదిసంచారిణి యైనయాత్మ
హేతుపంక్తికి విధికి నధీనబుద్ధి.

137


క.

నియతి యచేతన మఖిలము
నియతిపరాధీన మిట్టినిజ మెఱిఁగినచో
నియతివశు న్నియమించుట
నియతి గుఱిచి గర్హసేఁత నిష్ఫల మరయన్.

138


క.

లోకంబున నాకీటం
బాకైటభవైరి యెల్లయాత్మలకు నభీ
ష్టాకాంక్ష యొక్కచందమ
యీకీ లెఱుఁగంగవలదె హృదయములోనన్.

139


తే.

కొన్ని జీవులు చిదిపి ఱా ల్గొఱికి బ్రతుకుఁ
గొన్ని నునుసోగవెన్నెల గ్రోలి పొదలు
భిన్నరుచు లైనవారికిఁ బ్రీతి సరియ
తగవు గా దిందులోన నేకతరగర్హ.

140


తే.

అగ్రమార్గజాగ్రన్నిభృతాపదంధు
బంధుసంరక్షణము పాడి బాంధవులకు
నైనకార్యంబు గానికార్యమును దెలిసి
యాడుఁడా యేను మీమాట కడ్డమాడ.

141


వ.

అని సఖుల నెల్ల నివారించి పురుహూతదూతికం గనుంగొని మఱియు నిట్లనియె.

142