పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

85


భువనైకమోహనాద్భుతశంబరారాతి
        శాంబరీలీలావిడంబముననొ!


తే.

వివిధసంకల్పకల్పనావేశముననొ!
కన్నెక్రొక్కాఱు మెఱుఁగుదీఁగెయునుబోలె
బొలిచి యప్పుడ యడఁగు పూఁబోణిమూర్తి
నక్కుమారుండు నలుదిక్కులందుఁ గాంచు.

88


ఉ.

సోరణగండ్లమార్గమునఁ జొచ్చినసన్ననిగాలి యొక్కయం
భోరుహపత్రనేత్ర నునుఁబొంకపుఁజన్నులమీఁదిసన్నపుం
జీరచెఱంగు వాయగిలఁ విశ్వధరాతలేశ్వరుం
డోర యొనర్చెఁ బాపభయ మొంది నిజాననచంద్రబింబమున్.

89


తే.*

ఇరులు గెలిచినయంతఃపురేందుముఖుల
కురులు మరుఁ డనువేఁటకాఁ డురులు సేసి
మరులు గొలుపంగ లేఁడయ్యె మనుజవిభుని
సరులు లేనిదృక్ఖంజనశాబకముల.

90


ఉ.

కష్టపుఁబ్రత్యవాయ మిదిగల్గుచు నున్నది మీలనక్రియా
స్పష్టవిలోకనంబుల, నపాంగపుఁజూ పనురాగవిక్రియా
పుష్టికరం, బబాహ్యగృహభూమిఁ బ్రచారముసేయుచోట నా
దృష్టికి మార్గ మొండుగలదే? యని చింత వహించె రా జెదన్.

91


తే.

రాజశుద్ధాంతభామినీరత్నరాజి
దీము గావించి వలరా జధీశు నేసె
నతనితాల్మికి నది పూజ యయ్యె నట్ల
యతనితూపులు పుష్పంబులౌనొ కావొ?

92


ఉ.

చీటికీమాటి కేకపథసీమ మెలంగఁగఁ బాటి గామి శృం
గాటకవీథి కేఁగెఁ బతికాంతలసందడికల్కి యైన న